Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

OPIS SPRAWY

Użytkownik wieczysty może wystąpić o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w przypadku gdy nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek wraz z dokumentami

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

KROK 3

Brak zgody?

wnieś powództwo do właściwego sądu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości lub dokumenty potwierdzające, iż proponowana zmiana celu jest zgodna z obowiązującymi przepisami

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Użytkownik wieczysty może wystąpić do UMŁ z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości lub gdy proponowana zmiana celu jest zgodna z:
  1. z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  2. z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, lub
  3. ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, lub
  4. z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej podjętą na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), lub
  5. z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Jeżeli w związku ze zmianą celu użytkowania wieczystego ulegnie obniżeniu wysokość stawki procentowej opłaty rocznej, strony mogą ustalić jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi,
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
   ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • Osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • oraz w pozostałych punktach kancelaryjnych i informacyjno kancelaryjnych
   Urzędu Miasta Łodzi.

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę celu użytkowania wieczystego wraz ze stosownymi dokumentami

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Właściwy organ przestawia pisemne stanowisko w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli organ nie zgadza się na zmianę celu użytkowania wieczystego lub nie przedstawił stanowiska, użytkownik wieczysty może wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt