Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przekazywanie trwałego zarządu Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie wszczynane na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku.

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.

 3. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorujących te jednostki.

 4. W przedmiotowej sprawie sporządzany jest operat szacunkowy w przypadku, gdy od ostatniej wyceny upłynął okres dłuższy niż 3 lata lub gdy przekazanie dotyczy części wycenionej wcześniej nieruchomości.

 5. W decyzji orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu dotychczas sprawowanego przez jednostkę i jego ustanowieniu na rzecz jednostki wnioskującej o przekazanie.

 6. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd przez jednostkę wnioskującą następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 7. Przy przekazywaniu trwałego zarządu nieruchomości jednostki organizacyjne dokonują między sobą rozliczenia nakładów na tę nieruchomość poniesionych na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę przebudowę lub remont obiektu budowlanego. Sposób rozliczenia ustala się w porozumieniu między jednostkami organizacyjnymi.

 8. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające

Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w zależności od przeznaczenia nieruchomości wyliczana jest według stawki procentowej - od 0,1% do 1% - od wartości nieruchomości, określanej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nr rachunku bankowego:
Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, czasie trwania prawa trwałego zarządu, przyczynach, dla których ma nastąpić przeniesienie tytułu prawnego
 • Dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości przeznaczonej do oddania w trwały zarząd, oznaczenie oraz data aktu ustalającego statut i regulamin jednostek organizacyjnych
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt