Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa ustanowionego na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku.

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104

 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna.

 4. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

 5. Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 6. Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 7. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające
 • Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: 0,1%, 0,3%, 1% ceny nieruchomości. Jeżeli wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpiło na wniosek jednostki organizacyjnej, jednostka jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłat rocznych począwszy od dnia złożenia wniosku. Opłat wniesionych do dnia złożenia wniosku nie zwraca się.

Nr rachunku bankowego:
Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości
 • Dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt