Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
  1. Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku.

  2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.

  3. Wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia zaktualizowanej opłaty określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Skarbu Państwa. Wysokość może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

  4. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

  5. Nowa wysokość opłaty obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna i powinna być wnoszona w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

  6. Po zebraniu materiału dowodowego w toku postępowania – informacja do jednostki/Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji – art. 10 Kpa.

  7. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której Stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające

Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w zależności od przeznaczenia nieruchomości ustalana jest według stawki procentowej - od 0,1% do 1% - od wartości nieruchomości, określanej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nr rachunku bankowego -Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Ewentualny wniosek jednostki zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, czasie trwania prawa trwałego zarządu, potwierdzone za zgodność z oryginałem dane techniczne budynku/budynków, ujęte w książce budowlanej lub projekcie budowlanym obiektu
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt