Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby prawne) @

OPIS SPRAWY

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej, które posiadają nieruchomości (tj. grunty, budynki i budowle) na terenie Łodzi, zobowiązane są do składania do 31stycznia każdego roku deklaracji na podatek od nieruchomości, wktórej samodzielnie obliczają wysokość podatku, oraz do wpłacania rat podatku obliczonych w deklaracji co miesiąc w 12 ratach w terminie za styczeń do 31 stycznia, za pozostałe miesiące do 15. każdego miesiąca.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż deklarację i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

12 rat podatku obliczonych w deklaracji rocznej

KROK 3

Złóż korektę deklaracji

gdy kupiłeś, sprzedałeś lub zmieniłeś sposób wykorzystywania nieruchomości

KROK 4

Wnieś opłatę

co miesiąc kwoty rat podatku obliczone w korekcie deklaracji

PRZYDATNE INFORMACJE

Deklaracja DN-1 online
Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • w okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podatnik (osoba prawna) jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość składania deklaracji za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie) oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej (m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Przedmioty opodatkowania:
  • grunty,
  • budynki lub ich części
   • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
   • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

    Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

    Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:
    • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
    • gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
    • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
    • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania,
    • gruntów:
     • a) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,
     • b) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,
     • c) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

      chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a.
 4. Podstawa opodatkowania
  • dla gruntów:
   • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi – ul. Traugutta 21/23;
  • dla budynków:
   • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się;
  • dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
   • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 5. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego
  • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup nieruchomości).
  • Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż nieruchomości).
  • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo wktórym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego
  • Osoby prawne,jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:
   • składać, w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004) w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Uwaga!
„Deklarację na podatek od nieruchomości” (DN-1) należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, umowa dzierżawy) oraz z załącznikiem „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” (ZDN-1) i załącznikiem „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania” (ZDN-2), które stanowią integralną część deklaracji.

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 • wpłacać – bez wezwania – obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia,
 • wprzypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Informacje uzupełniające
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 138

Telefony:
wymiar: +48 (42) 638-45-71
księgowość: +48 (42) 638-45-38

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

W okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się pod adresem https://wizyty.uml.lodz.pllub pod nr tel. +48 (42) 638-45-71

Opłaty

Wpłaty podatku od nieruchomości należy dokonywać:

 • na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
  Bank Pekao SA, nr konta 34 1240 1037 1111 0011 0912 7753
 • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez organ podatkowy

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:

Bank Pekao SA, nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Wydział Finansowy
   Oddział Dochodów Podatkowych
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5, parter, pok. 004
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Deklarację na podatek od nieruchomości należy złożyć do dnia 31stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31 stycznia – w terminie 14 dni od dnia nabycia nieruchomości.

Korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia kolejnej nieruchomości, sprzedaży lub zmiany sposobu wykorzystania opodatkowanych nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1):

 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2024 r.”
formularz elektroniczny (ePUAP)
Deklaracja w formacie .pdf
druk do pobrania
Deklaracja w formacie .xls
druk do pobrania

Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

W celu prawidłowego przeliczenia kwoty podatku w formularzu Deklaracji w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi) konieczne jest wypełnienie sekcji A.6 (Okres, od którego deklaracja obowiązuje – miesiąc) oraz sekcji A.5 (Cel złożenia formularza – złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
druk do pobrania

druk do pobrania
 • Instrukcja do deklaracji DN-1 i załączników ZDN-1 i ZDN-2
druk do pobrania

Wraz z deklaracją DN-1 należy złożyć załącznik ZDN-1, a w przypadku uprawnienia do zwolnienia podatkowego załącznik ZDN-2.

Załączniki stanowią integralną część deklaracji (druki poniżej).

Zarówno deklaracja DN-1, jak i załączniki ZDN-1 i ZDN-2 powinny zostać wypełnione w sposób kompletny. W formularzu deklaracji DN-1 należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie części E ze wskazaniem kwot rat za poszczególne miesiące (rubryki od 97 do 111). Niekompletne wypełnienie deklaracji DN-1 oraz załączników ZDN-1 i ZDN-2 spowoduje konieczność wezwania podatnika do ich uzupełnienia. 

 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2023 r.”
formularz elektroniczny (ePUAP)
Deklaracja w formacie .pdf
druk do pobrania
Deklaracja w formacie .xls
druk do pobrania

Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

druk do pobrania
 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2022 r.”

formularz elektroniczny (ePUAP)


Deklaracja w formacie .pdf

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

druk do pobrania


 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2021 r.”
formularz elektroniczny (ePUAP)
Deklaracja w formacie .pdf

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

druk do pobrania


 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2020 r.”
formularz elektroniczny (ePUAP)
Deklaracja w formacie .pdf

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls (ze stawkami podatkowymi)

druk do pobrania


 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r.” obowiązująca od 01.07.2019 r.
Deklaracja w formacie .pdf

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .xls

druk do pobrania


 • DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2019 r.” obowiązująca do 30.06.2019 r.
Deklaracja w formacie .doc

druk do pobrania


Deklaracja w formacie .pdf

druk do pobrania


Dane o nieruchomościach:

 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2024 rok
Załącznik w formacie .pdf
druk do pobrania
Załącznik w formacie .xls
druk do pobrania
 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2023 rok
Załącznik w formacie .pdf
druk do pobrania
Załącznik w formacie .xls
druk do pobrania
 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2022 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2021 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2020 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu” na 2019 rok – obowiązujący od 01.07.2019 r.
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach” na 2019 rok – obowiązujący do 30.06.2019 r.

druk do pobrania


Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości:

 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2024 rok
Załącznik w formacie .pdf
druk do pobrania
Załącznik w formacie .xls
druk do pobrania
 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2023 rok
Załącznik w formacie .pdf
druk do pobrania
Załącznik w formacie .xls
druk do pobrania
 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2022 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2021 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” na 2020 rok
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania” za 2019 rok – obowiązujący od 01.07.2019 r.
Załącznik w formacie .pdf

druk do pobrania


Załącznik w formacie .xls

druk do pobrania


 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” za 2019 rok – obowiązujący do 30.06.2019 r.

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P)

druk do pobrania


 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (OPL-1P)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych

formularz elektroniczny (ePUAP)


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Podstawy prawne obowiązujące od 01.07.2019 r.:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

  • uchwała Nr LXXXII/2485/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

  • uchwała Nr LXVII/1964/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
  • uchwała Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • uchwała Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • uchwała Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • uchwała Nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

 • Podstawy prawne obowiązujące do 30.06.2019 r.:

  • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

  • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

  • uchwała Nr LX/1590/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

  • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt