Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Brak terminu do złożenia wniosku

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.

 3. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w trwały zarząd nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do zmienionego sposobu korzystania.

 4. Zmieniona stawka obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna.

 5. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, która oddała nieruchomość lub jej część w najem lub dzierżawę może być zobowiązana do uiszczania opłat rocznych w wysokości 1% ceny nieruchomości.

 6. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające
 • Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc - Z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: 0,1%, 0,3%, 1% ceny nieruchomości.

Nr rachunku bankowego:
Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości
 • Informacja o zmianach w sposobie korzystania z nieruchomości
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt