Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalanie wymiaru opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa i zmiana użytkownika wieczystego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Użytkownik wieczysty winien wystąpić do UMŁ o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeśli nabył grunt w udziale. Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nastąpi wprowadzenie danych do bazy i zostanie wystosowane pierwsze naliczenie opłaty rocznej w formie informacji o opłacie.

W związku ze zmianą użytkownika wieczystego dokonaną na podstawie czynności cywilnoprawnych oraz zdarzeń prawnych (nabycie, sprzedaż, darowizna, spadek, itp.) należy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego nabycie tego prawa oraz podać adresy do korespondencji nowych użytkowników wieczystych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pokój 251A

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku nabycia/ sprzedaży / darowizny/zgonu poprzedniego użytkownika wieczystego:

  • wniosek o naliczenie opłaty jest dostępny na stronie internetowej UMŁ oraz w oddziałach Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami;

  • wniosek o zmianę właściciela, ze wskazaniem adresu do korespondencji
  • kserokopia aktu notarialnego;
  • kserokopia postanowienia spadkowego lub aktu notarialnego potwierdzającego dziedziczenie.

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt