Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Zgoda, na ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (rozłożenie na raty wymagalnej płatności) uwarunkowana jest przedstawieniem ciężkiej sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej zapłatę w ustawowym terminie.. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest brak zaległości na kontach finansowych kontrahentów w danym roku kalendarzowym z tytułu użytkowania wieczystego, brakiem sporów, w tym sporów sądowych.

Informacje uzupełniające

Złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku wniesienia opłaty, w ustawowym terminie do dnia 31 marca.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pokój 251A, 351

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., stosowanego do pomocy de minimis, udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mninmis (dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1); 
 • informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • opis okoliczności i sytuacji ekonomicznej, uzasadniający brak możliwości zapłaty zobowiązania w ustawowym terminie płatności, tj. 31 marca.

Dla innych podmiotów prowadzących oraz osób fizycznych:

 • złożenie wniosku, zawierającego uzasadnione przyczyny ubiegania się o zmianę zapłaty.
 • złożenie oświadczenia, że nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 • nie zalęgają z wnoszeniem opłat za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe i nie są w sporze, w tym sądowym. ​
 • uwagi na swoją sytuacje finansową nie posiadają możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie.

Pozostałe dokumenty

 • ​Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020.708 t.j. z dnia 2020.04.21)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2016 r. poz. 2093)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. C 352 z dnia 24.12.2013 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2014 r. poz.1543)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt