Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata planistyczna (ustalana na wniosek)

OPIS SPRAWY

Określenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistycznej). Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek przed zbyciem nieruchomości, która znajduje się na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalona wysokość opłaty planistycznej ma charakter informacyjny.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

Wniosek należy złożyć przed zbyciem nieruchomości

KROK 2

Czekaj na informację o opinii biegłego

koszt opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego pokrywa wnioskodawca

KROK 3

Czekaj na postanowienie o kosztach

postanowienie określa całościowy koszt przeprowadzonego postępowania

KROK 4

 Czekaj na decyzję administracyjną

decyzja ma charakter informacyjny i nie nakłada obowiązku zapłaty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online (ePUAP),
 • możliwość przesłania wniosku pocztą,
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika,
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się,
 • sprawa wymaga opłat,
 • decyzja może mieć formę elektroniczną,

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej wszczynane są na wniosek strony.

Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku zawierającego wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz dane nieruchomości, której dotyczyć ma ustalenie opłaty (nr działki, obręb, nr księgi wieczystej).

Dodatkowo do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego pokrywa wnioskodawca. Ustalona wysokość opłaty ma charakter informacyjny i nie jest wiążąca dla organu w przypadku zbycia nieruchomości i wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej ustalanej z urzędu.

Informacje uzupełniające

Zgodnie z art. 36 ust. 7 tej ustawy: „właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, której mowa w art. 36 ust. 4”.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie opłaty następuje po zebraniu całości materiału dowodowego i sporządzeniu operatu szacunkowego.

Postępowanie administracyjne trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, blok „F”, pok. 386

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-41-34

Opłaty

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy uiścić tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa od wydanej decyzji administracyjnej 10,00 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr rachunku: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 (PEKAO SA)

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • biznes.gov.pl
  • obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenia uregulowania opłat skarbowych

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 zpóźn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt