Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu.

Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca postępowanie o aktualizację opłaty rocznej winna udowodnić, że nastąpiła zmiana wartości nieruchomości i przygotować dowód w postaci operatu szacunkowego.

Użytkownik wieczysty winien złożyć wniosek o aktualizację opłaty rocznej wraz z aktualną wyceną prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Następują czynności:

  • sprawdzenie czy od ostatniej aktualizacji upłynął 3 letni okres.. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata - zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami,

  • wszczęcie wewnętrznej procedury polegającej na analizie przedłożonego przez użytkownika wieczystego oszacowania nieruchomości, będącego dowodem bezspornie potwierdzającym wszczęcie procedury przez organ,

  • jeżeli przedłożony operat szacunkowy nie budzi wątpliwości następuje wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej i ustalenie nowej poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym złożono wniosek o aktualizację wraz z dowodem w postaci operatu szacunkowego,

  • jeżeli użytkownik wieczysty nie udowodnił, że nastąpiła zmiana wartości nieruchomości właściciel nieruchomości może odmówić aktualizacji opłaty rocznej a użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od otrzymania odmowy złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że odmowa (przez właściciela nieruchomości – Skarb Państwa) aktualizacji opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Wniosek należy złożyć na pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Informacje uzupełniające

Aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego) dokonuje Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty następuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek i udowodniono zmianę wartości gruntu.

Aktualizacja opłaty rocznej następuje od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym użytkownik wieczysty złoży wniosek wraz z dowodem w postaci operatu szacunkowego.

Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty rocznej spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pokój 251A

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • wniosek użytkownika wieczystego o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej
  • aktualna wycena prawa własności nieruchomości, której dotyczy postępowanie sporządzona do celu aktualizacji opłaty rocznej

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożony w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wniosek składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt