Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości (osoby prawne) i podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) @

OPIS SPRAWY

Wydawanie zaświadczeń o:

 • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne),
 • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne).

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • w okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 2. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

 4. Wnioskodawca może złożyć pisemny wniosek w sprawie wydania:

  • zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości (osoby prawne),

  • zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne).

 5. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 6. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje uzupełniające
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych

podatek od nieruchomości (osoby prawne):

pok. 138

tel. + 48 (42) 638 45 71

podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

pok. 135

tel. + 48 (42) 638 45 35, + 48 (42) 638 45 66

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

W okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się pod adresem https://wizyty.uml.lodz.pl/ lub pod nr tel.:
podatek od nieruchomości od osób prawnych +48 (42) 638-45-71,
podatek od środków transportowych +48 (42) 638 45 35, +48 (42) 638-45-66

Opłaty
Opłata skarbowa: Wysokość opłaty
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 17 zł
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:

Bank Pekao SA, nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Wydział Finansowy
   Oddział Dochodów Podatkowych
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5, parter, pok. 004
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak terminu na złożenie wniosku. Wnioski można składać wciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)

druk do pobrania


 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocni

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt