Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

OPIS SPRAWY

Postepowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wszczynane jest z urzędu lub na wniosek jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dla której ustanowiono trwały zarząd konkretną nieruchomością gminną.

Podstawą aktualizacji jest zmiana wartości nieruchomości od czasu ostatniej aktualizacji, ustalana na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Miasta Łodzi.

Nowa opłata roczna obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja o aktualizacji opłaty stała się ostateczna.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

lub zgłoś uwagi do zawiadomienia o wszczęciu postępowania

KROK 2

Czekaj na informację

postanowienia i zawiadomienia wysyłane pocztą lub przez ePUAP

KROK 3

Zapoznaj się z operatem

w Urzędzie (umów się na wizytę) lub elektronicznie (email)

KROK 4

Czekaj na decyzję

zawiadomienie o zebraniu dokumentów do wydania decyzji

KROK 5

Odbierz decyzję

KROK 6

Wystąp o uprawomocnienie decyzji

w Urzędzie (umów się na wizytę)

KROK 7

Wnieś opłatę

opłatę należy uiścić na konto wskazane w decyzji, do 31 marca każdego roku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • postępowanie dotyczy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 2. Analiza zasadności aktualizacji opłaty
 3. Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy
 4. Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia
 5. Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy
 6. Po zebraniu całości materiałów - informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 7. Wydanie i uprawomocnienie decyzji administracyjnej
Informacje uzupełniające
 • Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek jednostki organizacyjnej, w przypadku zmiany wartości nieruchomości oddanej w trwały zarząd

 • Adresatem wniosku o aktualizację opłaty jest Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem

 • Aktualizacja opłaty może nastąpić nie częściej niż raz w roku

 • Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty

 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, od której przysługuje jednostce prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji zgodny z KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok.285

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Na wizytę należy umówić się telefonicznie na numer wskazany w zawiadomieniach.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Ewentualny wniosek jednostki organizacyjnej, zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, potwierdzone za zgodność z oryginałem dane techniczne budynku/budynków, ujętych w książce obiektu wraz z wyszczególnieniem nakładów poniesionych na wybudowanie budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, od czasu ostatniej aktualizacji.
Formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 i 803)

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 36.)

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt