Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wpływ wniosku uprawnionej jednostki
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Analiza stanu prawnego nieruchomości:
  • badanie księgi wieczystej
  • sprawdzenie ewidencji gruntów – ewentualne wystąpienie o wypis i wyrys, jeżeli zachodzi konieczność sprostowania zapisów w księdze wieczystej
  • wystąpienie do Wydziału prawnego, czy toczą się postępowania dotyczące nieruchomości obciążonej
  • sprawdzenie, czy skierowano wniosek o zwrot nieruchomości
  • wpisanie zastrzeżenia w bazie EMKA
  • ewentualne wystąpienie do Oddział Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości z wnioskiem o podjęcie stosownych działań regulacyjnych
 4. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających.
  • czy jest zgoda organu nadzorującego
  • czy jest informacja o znajdujących się na nieruchomości budynkach i ich powierzchni użytkowej
 5. Zlecenie wyceny nieruchomości
 6. Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy
 7. Postanowienie o wypłacie wynagrodzenia rzeczoznawcy
 8. Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy
 9. W razie konieczności wyjaśnienia zagadnienia wstępnego – zawieszenie postępowania
 10. Po zebraniu całości materiałów - informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 11. Wydanie i uprawomocnienie decyzji administracyjnej
 12. Uzupełnienie bazy EMKA
Informacje uzupełniające
 • Jednostkami uprawnionymi do złożenia wniosku o oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd są samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie – odpłatność w formie opłat rocznych
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji zgodny z KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
p.285

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek jednostki

 • Statut jednostki
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dane techniczne charakteryzujące budynek, ujęte w książce budowlanej obiektu bądź projekcie budowlanym obiektu
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 ze zm.),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt