Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej, brak terminu do złożenia wniosku.

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.

 3. Uprawnieni do trwałego zarządu - Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 4. Okres trwałego zarządu – czas oznaczony lub nieoznaczony.

 5. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – ustalana jest według stawki procentowej (od 0,1% do 1%) od wartości nieruchomości, określanej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, opłata może być aktualizowana.

 6. Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne.

 7. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna. Opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwania zarządu.

 8. Po zebraniu materiału dowodowego w toku postępowania – informacja do jednostki/Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji – art. 10 Kpa.

 9. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której Stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

 10. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Informacje uzupełniające

Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: 0,1%, 0,3%, 1% ceny nieruchomości.
Nr rachunku bankowego:
Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, czasie trwania prawa trwałego zarządu, celu, na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd, sugerowany termin zagospodarowania nieruchomości przez jednostkę
 • Dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości przeznaczonej do oddania w trwały zarząd. Oznaczenie oraz data aktu ustalającego statut i regulamin jednostki organizacyjnej
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt