Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gminnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie wszczyna się:
  • na wniosek jednostki organizacyjnej o wygaszenie trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Brak terminu do złożenia wniosku;
  • z urzędu gdy upłynął okres, na który został ustanowiony trwały zarząd lub nastąpiła likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104;
 3. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną;
 4. Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej następuje po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 5. Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy;
 6. Po zebraniu całości materiałów - informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy;
 7. Wydanie i uprawomocnienie decyzji administracyjnej;
 8. Uzupełnienie bazy EMKA.
Informacje uzupełniające

Jednostkami uprawnionymi do złożenia wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnych są samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji zgodny z KPA, a w przypadku wygaszenia trwałego zarządu na wniosek jednostki - 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
ul. Piotrkowska 104, p. 285

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284, 471, ze zm.)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt