Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy ustalenia innego terminu zapłaty niż ustawowy 31 marca danego roku. Użytkownik wieczysty powinien złożyć wniosek nie poźniej niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek wraz z uzasadnieniem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

przed wymaganym terminem płatności skontaktuj się telefonicznie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • złożenie wniosku w formie papierowej bądź online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zgoda, na ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta jest udzielana w ramach zasad pomocy de minimis, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przesłanki niezbędne do pozytywnego załatwienia wniosku to: spełnienie warunków do uzyskania pomocy de minimis wynikających z obowiązujących aktów prawnych, brak zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz sporów, w tym sporów sądowych oraz nieposiadanie możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie z uwagi na sytuację ekonomiczną.

Informacje uzupełniające

Na podstawie złożonego wniosku, nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku wniesienia opłaty, w terminie do dnia 31 marca.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 31 marca danego roku

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój 251

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi,
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
   Ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • Osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami) oraz
   w pozostałych punktach kancelaryjnych i kancelaryjno-informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.
 • Pocztą elektroniczną:
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek

formularz elektroniczny (ePUAP)


Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., stosowanego do pomocy de minimis, udzielanej na warunkach
  określonych w rozporządzeniu Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mninmis (dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • informacja o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • opis okoliczności, uzasadniający brak możliwości zapłaty zobowiązania w ustawowym terminie płatności, tj. 31 marca danego roku
Dla innych podmiotów oraz osób fizycznych:
 • złożenie wniosku, zawierającego uzasadnione przyczyny ubiegania się o zmianę terminu zapłaty
 • złożenie oświadczenia, że nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, nie zalęgają z wnoszeniem opłat za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe i nie są w sporze, w tym sądowym.
 • z uwagi na swoją sytuacje finansową nie posiadają możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 10, art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2021.743 t.j. z dnia 2021.04.22)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 r. poz. 461)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. C 352 z dnia 24.12.2013 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2014 r. poz.1543)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt