Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Zwolnienie przysługuje, gdy spełnione są okoliczności przedstawione w uchwale a korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały oraz złożenia dokumentów i informacji określonych w uchwale.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia się na wizytę) lub pocztą

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały wraz z dokumentami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Ze zwolnienia można skorzystać na podstawie jednego z następujących programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:

 1. Program pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi

  przyjęty uchwałą Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis, zmieniona uchwałą Nr II/26/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XL/1240/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r., stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

  • budynków lub ich części wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono którekolwiek z następujących działań:

   • prace konserwatorskie,

   • prace restauratorskie,

   • roboty budowlane w zakresie: remontu elewacji budynków, dachów, prześwitów bramowych, wykonania izolacji fundamentów, przyłączenia budynków do sieci ciepła systemowego,

  • gruntów, na których usytuowane są ww. budynki,

  • budowli związanych z ww. budynkami.

  • Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono którekolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia oraz złożone zostało zgłoszenie wraz z dokumentami wskazanymi w § 3.

  • Prawo do zwolnienia można nabyć na okres od 3 do 7 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (powyżej 50 tys. zł).

  • Beneficjentami pomocy mogą być zarówno podmioty prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

 2. Program pomocy de minimis na remonty elewacji budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi

– przyjęty uchwałą Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis, zmieniona uchwałą Nr XL/1241/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r., stanowi podstawę prawną dla udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

  • budynków lub ich części niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zlokalizowanych w całości lub części na obszarze Strefy Wielkomiejskiej lub Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej, w których po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono remont elewacji,

  • gruntów, na których usytuowane są ww. budynki,

  • budowli związanych z ww. budynkami.

Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji budynku lub jego części oraz złożone zostało zgłoszenie wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 uchwały.

Prawo do zwolnienia można nabyć na okres od 3 do 7 lat podatkowych w zależności od wysokości poniesionych kosztów (powyżej 20 tys. zł).

Beneficjentami pomocy mogą być zarówno podmioty prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wodniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą zwolnienie na podstawie ww. programów pomocowych stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W przypadku gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, kwota skumulowanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z okresu 3 lat podatkowych (tj. bieżącego roku oraz 2 poprzednich lat), przyznana jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., nie może przekroczyć dopuszczalnego pułapu tej pomocy, tj. 200 tys. euro, a w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.

Informacje uzupełniające
 • Zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości może być podpisane także przez pełnomocnika podatnika.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym.

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia28grudnia 2015 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
+48 (42) 638-53-25

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Od 01.01.2022:

Bank Pekao
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Bank Pekao

Dotychczasowy Rachunek nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. zostanie zamknięty z dniem 31.03.2022 r. - wpłaty dokonywane po tym terminie nie zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych
   ul. Sienkiewicza 5
   Łódź 90-113
 • osobiście: punkty kancelaryjne UMŁ
  • Punkty kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:
   • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
   • Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  • Punkty informacyjno-kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:
   • Łódź, ul. Zachodnia 47
   • Łódź, al. Politechniki 32
   • Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
   • Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Możliwość ubiegania się o zwolnienie i pomoc de minimis w trybie niniejszych uchwał upływa z dniem 31 grudnia 2023 roku.

Wymagane dokumenty

1. W przypadku ubiegania się o zwolnienie na podstawie Programu pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi:

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały

druk do pobrania


 • kopia (poświadczona przez pracownika miejskich służb konserwatorskich za zgodność z oryginałem) karty adresowej zabytku nieruchomego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia budynku lub jego części wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zgłoszenia działań uprawniających do uzyskania zwolnienia właściwemu organowi, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, jeżeli przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zawiadomienia o zakończeniu któregokolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, a w przypadku braku takiego obowiązku oświadczenie podatnika o zakończeniu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

druk do pobrania


 • wytyczne konserwatorskie dla sposobu i zakresu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia
 • pozytywna opinii wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków
 • oświadczenie o wysokości poniesionych w związku z działaniami uprawniającymi do uzyskania zwolnienia kosztów, wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do uchwały

druk do pobrania 


 • kopie (poświadczone przez podatnika za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów
 • deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
 • dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
 • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)

druk do pobrania


 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
​Wraz ze zgłoszeniem podatnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany dodatkowo do złożenia:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
druk do pobrania
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
druk do pobrania
​2. W przypadku ubiegania się o zwolnienie na podstawie Programu pomocy de minimis na remonty elewacji budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi:
formularz elektroniczny (ePAUP)
 • zgłoszenie dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały

druk do pobrania


 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu elewacji budynku lub jego części, wydana przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zgłoszenia remontu elewacji budynku lub jego części właściwemu organowi, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają
 • kopia (poświadczona przez podatnika za zgodność z oryginałem) zawiadomienia o zakończeniu remontu elewacji budynku lub jego części, a w przypadku braku takiego obowiązku oświadczenie podatnika o zakończeniu remontu elewacji budynku lub jego części, wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

druk do pobrania


 • oświadczenie o wysokości poniesionych w związku z remontem elewacji budynku lub jego części kosztów wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do uchwały

druk do pobrania


 • kopie (poświadczone przez podatnika za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów
 • deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
 • dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
 • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)

druk do pobrania


 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
Wraz ze zgłoszeniem podatnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany dodatkowo do złożenia:
 • o wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
druk do pobrania
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

 • uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis

 • uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt