Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy @

OPIS SPRAWY

Zbycie lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta z bonifikatą, przed upływem 5 lat od daty jego nabycia spowoduje, że Prezydent Miasta wzywa zbywcę do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty. Wezwanie do zwrotu bonifikaty nie zostanie skierowane, gdy zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej lub dokonano zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny lub nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe albo nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostały w całości w ciągu 12 m-cy na zakup innego lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż pisemne wyjaśnienia do wezwania

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online (ePUAP)
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wnioskuosobiście w punkcie kancelaryjnym
 • możliwość uzupełnienia załączników przez punkt kancelaryjny, ePUAP i tradycyjną pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie jest załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W przypadku zbycia lokalu nabytego od Miasta Łodzi z bonifikatą przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Prezydent Miasta Łodzi wzywa zbywcę tego lokalu do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji.

  Bonifikata podlega waloryzacji, której dokonuje się na dzień zbycia lokalu.

 2. Wezwanie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji nie nastąpi wówczas, gdy zbycie nastąpiło po dacie 22.10.2007 r. i:

  • zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej,

  • nastąpiła zamiana lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

  • nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

 3. Sprawę można załatwić:

  • osobiście

  • przez pełnomocnika

  • za pośrednictwem operatora pocztowego

  • przez platformę ePUAP

 4. Brak wpłaty kwoty wynikającej z wezwania do zwrotu bonifikaty we wskazanym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Informacje uzupełniające
 • W przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia i przed dniem 22.10.2007 r. – Prezydent Miasta Łodzi występuje z żądaniem zwrotu bonifikaty we wszystkich przypadkach w których zbycie lokalu nastąpiło na rzecz osoby niebędącej dla zbywcy osobą bliską.

 • Postępowanie o zwrot bonifikaty jest postępowaniem cywilnym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin nie jest wskazany w przepisach prawa.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104, pok. 249

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umówienie wizyty pod nr telefonu:

 • +48 (42) 638-42-52, +48 (42) 638-53-57, +48 (42) 638-44-75
Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł.

Nr konta do wniesienia opłaty:50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110 w pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
  • ul. Zachodnia 47(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Piłsudskiego 100(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Politechniki 32(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemieniecka 2b(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Pismo wyjaśniające
formularz elektroniczny (ePUAP)

W przypadku sprzedaży lokalu na rzecz osoby obcej:

 • Kserokopia aktu notarialnego sprzedaży lokalu nabytego od Miasta Łodzi z bonifikatą

 • Kserokopia aktu notarialnego nabycia innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu nabytego od Miasta Łodzi
 • Duplikaty przelewów bankowych potwierdzających sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta Łódź
 • Duplikaty przelewów bankowych potwierdzających nabycie lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta Łódź
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku zamiany lokalu:

 • Kserokopia aktu notarialnego zamiany lokalu nabytego od Miasta na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej:

 • Kserokopia aktu notarialnego zbycia lokalu nabytego od Miasta na rzecz osoby bliskiej
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 68 ust. 2, 2a, 2b, 2c i 2d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt