Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

OPIS SPRAWY

Z bonifikaty 50% od opłaty rocznej mogą skorzystać, osoby fizyczne, których dochody w danym roku kalendarzowym na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczyły 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Bonifikata dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanych na te cele. Osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek o bonifikatę

pamiętaj o załącznikach (PIT, stosowne oświadczenia)

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w formie papierowej
 • do wniosku należy dołączyć:
  • informację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętychw danym roku, poprzedzającym rok wystąpienia o bonifikatę (PIT wraz z potwierdzeniemzłożenia w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenie z ZUS),
  • informacje o stypendiach socjalnych lub naukowych dzieci uczących się, informacja o zasiłkach, zapomogach oraz dodatkach potwierdzonych przez właściwą placówkę, w przypadku osób bezrobotnych
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z informacją, czy jest pobierany zasiłek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (druk do pobrania ze strony internetowej UMŁ lub Centrum Kontaktów z Mieszkańcami), wraz z właściwymi załącznikami, tj.:

 • informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym roku, poprzedzającym rok wystąpienia o bonifikatę (PIT lub zaświadczenie z ZUS);
 • informacja o stypendiach socjalnych oraz naukowych dzieci uczących się
 • informacja o zasiłkach, zapomogach oraz dodatkach, potwierdzonych przez właściwa placówkę
 • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z informacją czy pobierany jest zasiłek.

Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym roku, za który opłata roczna jest wnoszona.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Osobom, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.
Weryfikacja wniosku, czy użytkownik spełnia konieczne warunki upoważniające go do otrzymania bonifikaty, przesłanie do użytkownika wieczystego informacji o udzielonej bądź odmowie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Informacje uzupełniające

Bonifikata udzielana jest w formie oświadczenia Prezydenta Miasta. Organ udziela bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele . Rozpatrzenie wniosku następuje po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata.

Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi,
   Wydział Dysponowania Mieniem,
   Ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • Osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
   oraz w pozostałych punktach informacyjnych i informacyjno-kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona bonifikata.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

druk do pobrania


 • Informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym roku, poprzedzającym rok wystąpienia o bonifikatę (PIT lub zaświadczenie z ZUS)
 • Informacja o stypendiach socjalnych oraz naukowych dzieci uczących się
 • Informacja o zasiłkach, zapomogach oraz dodatkach, potwierdzonych przez właściwą placówkę
W przypadku osób bezrobotnych:
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z informacją czy pobierany jest zasiłek.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 74 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt