Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

OPIS SPRAWY

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także osób z niepełnosprawnościami to całokształt działań możliwych do zrealizowania z osobą zainteresowaną, zawierające usługi i instrumenty rynku pracy. Efektem podjętych działań jest powrót, osoby objętej aktywizacją, na rynek pracy, a więc aktywizacja w obszarze zawodowym.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarejestruj się w PUP

jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

KROK 2

Zgłoś się do doradcy klienta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

KROK 3

Ustal Indywidualny Plan Działania

z Doradcą Klienta

KROK 4

Współpracuj z Doradcą Klienta

udzielaj informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań

PRZYDATNE INFORMACJE

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania wymaga wizyty osobistej w urzędzie
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wydanie skierowania do pracodawcy lub odbycia stażu wymaga wizyty osobistej w urzędzie
 • wymiana informacji z Doradcą Klienta o efektach realizowanych przez bezrobotnego samodzielnych działaniach w celu podjęcia pracy, możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Aby skorzystać z form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej osoba niepełnosprawna powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako:

 1. bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego lub
 2. poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego

Osoba niepełnosprawna może korzystać z usług aktywizacyjnych na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta. Wizyta u doradcy klienta następuje po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

W związku z określonym limitem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego finansowane są przedmiotowe zadania, PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia (nie dotyczy form bezkosztowych tj. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy). Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naborów.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z:

  • poradnictwa zawodowego,
  • szkolenia zawodowego
  • pośrednictwa pracy.

Do najczęściej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych należą:

  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
   (Należy zapoznać się z procedurami realizacji poszczególnych form wsparcia).

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej.

Kryteria przyznania

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" może skorzystać z usług i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Ponadto, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawowym źródłem finansowania poszczególnych form aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowe różnice w realizacji form aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

  • Zasadnicze różnice dotyczące poszczególnych form aktywizacji zawodowej dotyczą źródła finansowania wydatków. W przypadku działań na rzecz osób niepełnosprawnych podstawowym źródłem finansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Dodatkowo istotna różnica dotyczy także kwot przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W przypadku w/w zadań maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
  • Osoba niepełnosprawna, która uzyska jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia zobowiązana będzie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy, natomiast osoba, która uzyska środki w kwocie od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia zobowiązane będzie do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.
  • Pracodawca, który zawarł z Urzędem umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnościami, finansowaną ze środków PFRON, zobowiązany jest do utrzymania stanowiska pracy przez okres minimum 36 miesięcy.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski na finansowane ze środków PFRON formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku. W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca wzywany jest do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Druki wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami publikowane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100)

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z poźn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiązane procedury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt