Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

OPIS SPRAWY

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek o wydanie dowodu osobistego składa opiekun lub kurator.

Wniosek można złożyć też elektronicznie. W tym przypadku wniosek musi zostać uzupełniony poprzez pobranie odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. Opiekun lub kurator wraz z podopiecznym ma 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku na zgłoszenie się do Urzędu (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu uzupełnienia braków.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w dowolnej lokalizacji Oddziału (po umówieniu wizyty)

KROK 2

Czekaj na SMS

lub sprawdź samodzielnie na stronie

KROK 3

Umów się na wizytę

jeśli dowód jest gotowy do odbioru

KROK 4

Odbierz dowód

w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • każdorazowa wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wniosek składa opiekun lub kurator
 • dowód odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

Informacje o dowodzie

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy.
 2. Wniosek można przesłać elektronicznie. W ciągu 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku opiekun lub kurator wraz z podopiecznym musi zgłosić się do urzędu w celu złożenia odwzorowania podpisu, który będzie umieszczony na dowodzie osobistym oraz pobrania odcisków palców. Niestawienie się we wskazanym okresie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  Uwaga !!!
  Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
 3. Wniosek elektroniczny przesyłamy do wybranej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności (Bałuty, Polesie, Widzew) i w ciągu 30 dni od daty przesłania wniosku wyznaczamy wizytę we właściwej lokalizacji w celu uzupełnienia braków we wniosku.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa jeden z rodziców.
 5. Wniosek dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun.
 6. Wniosek dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator.
 7. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej.
 8. Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach osobistych to jest od 8 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. To samo dotyczy dowodów osobistych wydanych na czas nieokreślony.
 9. W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi pod numerami telefonów (42) 638- 54-12, (42) 638-53-08, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.
 10. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 11. Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie.
 12. Dowód osobisty odbiera się wurzędzie gminy, w której został złożony wniosek.
 13. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera opiekun.
 14. Dowód wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, rodzic albo kurator. Obecność osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest obowiązkowa przy odbiorze dowodu osobistego.
 15. W przypadku gdy wnioskodawcą o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej była osoba chora, niepełnosprawna, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego małoletniego może dokonać pełnomocnik , który składa w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.
 16. Pełnomocnika można również ustanowić, kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w urzędzie, a wnioskodawca nie może odebrać osobiście dowodu osobistego z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, która powstała po złożeniu wniosku.
 17. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.
  Tu można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania
 18. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • z powodu upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym
  • żądania wymiany dowodu osobistego:
   1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
   2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców, ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
   Uwaga! Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 19. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:
  • z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego; z dniem utraty obywatelstwa polskiego;
  • po upływie 120 dni od dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
  • z dniem uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się.

Informacje uzupełniające
 • Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie składa podpisu na wniosku w postaci papierowej w miejscu przeznaczonym na podpis. Wniosek podpisuje rodzic lub opiekun.
 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:
  • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
  • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
  • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.W przypadku wniosku przesłanego przez internet 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). W przypadku osób zgłaszających utratę dowodu osobistego nie jest wymagane wcześniejsze wyznaczenie wizyty w Urzędzie.

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego

formularz elektroniczny (gov.pl)


 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

  Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, wazny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego
 • Rodzic, kurator lub opiekun przedstawia do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a kurator lub opiekun dodatkowo postanowienie sądu o ustanowieniu kurateli lub opieki
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby na żądanie urzędu, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt