Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4 <<

2016-03-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Nowomiejskiej 14,
działka nr 71/2 o powierzchni 937 m2, KW LD1M/00086244/2
oraz
Ogrodowej 4,
działka nr 70/2 o powierzchni 1855 m2, KW LD1M/00001884/1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2792 m2.

Działka nr 71/2 ma kształt prostokąta. W ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z działką nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę działki nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie (siatka i betonowe słupki) należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, oznaczonej jako działka nr 72/2 (na długości około 15 m i szerokości około 60 cm). Około 50 % powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na działce nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo - usługowy, wybudowany w 1938 r. o powierzchni użytkowej 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki nr 70/2. Budynki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne i posadzki są zawilgocone, stropy i pokrycie nieszczelne, krokwie konstrukcji dachu zawilgocone, zagruzowane i zamurowane kanały wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, nieszczelna. Budynki nie posiadają świadectwa energetycznego. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do Orange Polska S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm (III.22) w ulicy Ogrodowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m i nr inw. B 468/3111, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości działki nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (od kanału w ulicy Ogrodowej do granicy nieruchomości); przyłącza te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-6, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta Łodzi. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 1 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.
Zgłaszający niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r., zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności przedstawionej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja przedstawionej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 4 pkt 3 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w zgłoszeniu, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2015 r. poz. 199) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w zgłoszeniu koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3, lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w zgłoszeniu;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot rokowań, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w rokowaniach jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 15.05.2015 r., 25.09.2015 r., 15.01.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Rokowania odbędą się w dniu 10 czerwca 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 4 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.; na kopercie należy umieścić napis „Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • złożenie kopii dowodu wpłaty zaliczki, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 6.06.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora rokowań miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 2922/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2016-03-22)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2016-03-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1501
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO