Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi<<

2016-09-27
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29

Załącznik
do zarządzenia Nr 4536/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 września 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.

 1. Zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.
  Warunkiem użyczenia lokalu użytkowego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jest realizacja przez okres co najmniej 1 roku jednego z niżej wymienionych zadań publicznych priorytetowych dla Miasta Łodzi:
  1. aktywizacja społeczna seniorów;
  2. wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój działań służących wyrównywaniu ich szans;
  3. wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie warunków jej optymalnego funkcjonowania.
 2. Ocena wniosków.
  1. Wnioski w konkursie na użyczenie lokali użytkowych oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwana dalej Komisją konkursową, powołana zarządzeniem Nr 4009/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
  3. Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji, stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 2.
  4. Wnioski o użyczenie lokali użytkowych składać mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, spełniające następujące kryteria formalne:
   1. prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku;
   2. dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów użytkowania lokalu;
   3. prowadzą w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, część lokalu użytkowego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 35% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia przeznaczane są w całości na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
   4. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi;
   5. posiadają rekomendację komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
  5. Kryteria formalne weryfikowane będą na podstawie następujących załączników złożonych do wniosku o użyczenie lokalu lub innej nieruchomości:
   1. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku gdy nie jest on dostępny w elektronicznej wyszukiwarce Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/;
   2. umowy najmu lokalu;
   3. sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy;
   4. planu finansowego na rok bieżący;
   5. oświadczenia o zdolności do pokrycia kosztów, wraz z informacją o źródłach finansowania;
   6. oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w wymiarze nieprzekraczającym 35% powierzchni najmowanego lokalu oraz uchwały właściwych władz dotyczącej przeznaczenia całości zysków z prowadzonej działalności gospodarczej na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
   7. oświadczenia o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia;
   8. rekomendacji komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej w zakresie prowadzonej działalności.
  6. W przypadku niedołączenia do wniosku wszystkich wymaganych załączników, organizacja pozarządowa ma możliwość ich uzupełnienia w ciągu 5 dni od momentu otrzymania informacji o złożeniu wniosku niekompletnego.
  7. Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, na podstawie następujących kryteriów:
   1. zgodność celów działań prowadzonych przez organizację pozarządową z programami i politykami Miasta Łodzi, przyjętymi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi – 0-5 pkt;
   2. ocena harmonogramu planowanych działań – 0-8 pkt;
   3. efektywność ekonomiczna użyczenia – 0-6 pkt;
   4. efektywność społeczna użyczenia – 0-6 pkt;
   5. zapewnienie dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – 0-5 pkt.
  8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 30. Umowa użyczenia lokalu użytkowego może być zawarta tylko w przypadku uzyskania przez organizację pozarządową nie mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w konkursie (tj. 16 pkt).
  9. Uzyskanie 16 lub więcej pkt nie oznacza automatycznego zawarcia z wnioskodawcą umowy użyczenia lokalu.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  11. Konkurs zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnego wniosku;
   2. żaden ze złożonych wniosków nie spełnił wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 3. Termin i warunki składania wniosków.
  1. Wnioski w ramach konkursu składać należy w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 115, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w terminie 21 dni od momentu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” ogłoszenia o naborze.
  2. Do konkursu mogą być składane wnioski, które przewidują realizację działań w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 2 listopada 2019 r.
  3. Wnioski należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  4. Wniosek nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucony z powodu następujących błędów:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów wniosku;
   3. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   4. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   5. złożenie wniosku, w którym nie zakłada się realizacji zadania na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   6. złożenie wniosku, w którym termin realizacji jest niezgodny z ogłoszeniem;
   7. złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby uprawnione;
   8. złożenie wniosku bez wszystkich wymaganych załączników, bądź ich nieuzupełnienie w wymaganym terminie.
  5. Wnioskodawca nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  6. Wobec wnioskodawcy nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  7. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia wnioskodawcy wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 4. Zawarcie umowy o użyczenie lokalu.
  1. Umowy o użyczenie lokali użytkowych, w których realizowane mają być zadania określone w części I ogłoszenia, sporządza i zawiera Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.
  2. Umowy o użyczenie lokali użytkowych zawierane mogą być na okres 3 lat bądź na okres nieoznaczony, z założeniem corocznej weryfikacji celowości użyczenia, ze względu na charakter realizowanych zadań i sposobu ich prowadzenia.

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-55-65, 42 638-46-99.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Artur Skórzak (2016-09-27)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-09-27)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-12-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1005
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO