Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością<<

2016-12-21

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Prezydent Miasta Łodzi

zaprasza do składania ofert nabycia 1 038 udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, należących do Miasta Łodzi

Podstawą prawną zbycia udziałów jest art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960 i 1920), art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) oraz uchwała Nr XLV/846/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi w następujących spółkach prawa handlowego: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, zmieniona uchwałą Nr LVIII/1226/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r.
Przedmiotem przetargu jest zbycie całego pakietu 1 038 udziałów (po 1 000 zł każdy udział), które stanowią 100% kapitału zakładowego, oferentowi proponującemu najkorzystniejszą cenę. Cena wywoławcza za pakiet udziałów wynosi 521 100 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych) i wynika ze stanowiącej element analizy przedprywatyzacyjnej wyceny przedsiębiorstwa Spółki.
Zainteresowani mogą zapoznać się z Memorandum Informacyjnym Spółki w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 265 lub przesyłając prośbę na adres k.kwiatkowski@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod nr (42) 638-40-53 od dnia ukazania się ogłoszenia, do dnia poprzedzającego dzień zakończenia terminu składania ofert. Warunkiem otrzymania danych jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności oraz przedstawienie aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru w przypadku oferenta będącego przedsiębiorcą lub dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych.

Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 52 110 zł (słownie: pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu dziesięciu złotych) na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, do dnia złożenia oferty. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Cena powinna być zapłacona jednorazowo na rachunek Urzędu Miasta Łodzi nr: 41 1560 0013 2026 0000 2091 0045, na 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży.
Pisemne oferty należy składać w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – zbycie udziałów. Nie otwierać.” w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku do godziny 12.00. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 12.30 w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, pokój 265A.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Oferta podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 5 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
Prezydent Miasta Łodzi ma prawo do przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia go bez wyboru oferty. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa w przetargu ani kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów. Oferta złożona po terminie lub niespełniająca wymogów określonych w zaproszeniu do składania ofert lub warunkach przetargu będzie odrzucona.


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Oddział Nadzoru Właścicielskiego
Informację opracował(a): Kornel Kwiatkowski (2016-12-21)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-12-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 289
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO