Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej<<

2017-01-05
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5117/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. „Wspieranie szkolenia sportowego”
   • realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.
  2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”
   • realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.
  3. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”
   • realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1. – do 2.000.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2. – do 40.500 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3. – do 90.000 zł

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1 wyniosła 8.700.000 zł, na realizację zadania Nr 2 wyniosła 81.000 zł, a na realizację zadania Nr 3 wyniosła 134.000 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2017 roku zadania Nr 1, Nr 2 i Nr 3 nie były realizowane.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy – wymienione w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2017 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 1 „wspieranie szkolenia sportowego”, w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 2.000.000 zł

  1. Celem zadania jest wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym.
  2. W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:
   1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi) oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2016 roku;
   2. Uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub;
   3. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
   4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   5. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
   6. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
   7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie może pokrywać się i być współfinansowane w ramach programów nauczania realizowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;
   8. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie;
   9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł;
   10. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171);
   11. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
   12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania;
   13. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia dostępny do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl);
   14. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania: opisu poszczególnych działań, harmonogramu realizacji zadania i kalkulacji przewidywanych kosztów.
 9. Wymagania szczegółowe do konkretnych działań:

  Działanie I
  Szkolenie sportowe w klubach sportowych

  • planowana kwota do 1.985.000 zł

  Poddziałanie A.
  Szkolenie sportowe w klubach sportowych prowadzących zajęcia treningowe na obszarze objętym rewitalizacją, który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197) – kwota do 725.000 zł

  Poddziałanie B.
  Szkolenie sportowe w klubach sportowych prowadzących zajęcia treningowe na obszarze nieobjętym rewitalizacją – kwota do 1.260.000 zł

  Oferty złożone w ramach poddziałania A lub poddziałania B muszą spełnić następujące warunki:

  1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie:
   1. łódzkie kluby sportowe, które we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, w klasyfikacji końcowej roku 2016 uzyskały co najmniej 16 punktów lub
   2. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz wykażą co najmniej 100 uczestników szkolenia prowadzonego na użytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) lub
   3. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w olimpijskich grach zespołowych oraz posiadają kompletną piramidę szkolenia sportowego zakończoną zespołem ligowym (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), gdzie w każdej kategorii wiekowej trenujące drużyny biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
  3. Komisja Konkursowa na podstawie deklarowanego miejsca realizacji zadania, zakwalifikuje złożoną ofertę do odpowiedniego poddziałania: A lub B.
  4. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
  5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:
   1. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia szkolenia;
   2. bezpośrednie koszty szkolenia sportowego, w szczególności: udział w zawodach (w tym przede wszystkim zawody rangi Mistrzostw Polski), zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej (w tym zajęcia z psychologiem), dofinansowanie płac szkoleniowców.
  6. Kosztorys dotyczący bezpośrednich kosztów szkolenia winien być sporządzany, w głównej mierze w oparciu o przemnożenie liczby zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 r. przez 500 zł, (otrzymana kwota dotyczy całego 2017 roku, tzn. że w konkursie obejmującym 6 miesięcy należy uwzględnić 1/2 ww. kwoty).
  7. Klub może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego w dyscyplinach, które w roku 2016 punktowały dla danego klubu we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, natomiast sekcje niepunktujące mogą otrzymać maksymalnie do 500 zł miesięcznie.
  8. Podstawowym kryterium podziału dotacji będzie analiza uzyskanych przez dany klub punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku, w porównaniu do 2015 i 2014, (analizowany będzie postęp lub regres w stosunku do lat poprzednich).
  9. W przypadku klubów użytkujących samodzielnie obiekty sportowe Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania obiektu (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci).
  10. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w dyscyplinach wymagających specjalistycznej, kosztownej bazy sportowej mogą zostać doliczone dodatkowe środki, przeznaczone na pokrycie części kosztów wynajmu ww. obiektów.
  11. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w olimpijskich grach zespołowych lub olimpijskich sportach ligowych mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania seniorskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach co najmniej I Ligi.
  12. W przypadku klubów, które spełniają łącznie następujący warunek: prowadzą szkolenie w grach zespołowych oraz posiadają co najmniej 3 drużyny uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, mogą zostać doliczone dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem szkoleniowców ww. drużyn.
  13. W kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględnione koszty specjalistycznego szkolenia sportowego zawodników, którzy legitymują się seniorskimi wynikami międzynarodowymi osiągniętymi w sezonie 2016, wyłącznie w konkurencjach olimpijskich (wynik musi zostać potwierdzony przez dany polski związek sportowy). Kwota wnioskowanego dofinansowania na 1 zawodnika nie może przekroczyć 5.000 zł. Wielkość przyznanej dotacji będzie zależeć od osiągniętego przez zawodnika wyniku międzynarodowego oraz od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji dotującego po zapewnieniu głównych potrzeb klubów sportowych uczestniczących w zadaniu.
  14. W kosztorysach wnioskowanej dotacji nie mogą być uwzględniane koszty grup naborowych, (mogą być wykazywane w kosztach własnych).
  15. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł (wysokość wnioskowanego przez klub wynagrodzenia powinna być bezwzględnie zróżnicowana w zależności od osiąganych przez szkoleniowca wyników).
  16. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej realizującej zadanie.
  17. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  18. W ramach wnioskowanej dotacji nie można przedstawiać kosztów zakupu nagród, kosztów sędziowskich (nie dotyczy seniorskich drużyn ligowych) oraz innych kosztów związanych z organizacją własnych zawodów i imprez sportowych.

  Działanie II
  Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora

  • planowana kwota do 15.000 zł

  1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie:
   1. szkolenie dotyczy wyłącznie dyscyplin objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w których może być powołana kadra młodzika;
   2. oferta musi dotyczyć organizacji i koordynacji szkolenia kadry dla wszystkich zakwalifikowanych, łódzkich dyscyplin łącznie;
   3. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat, uzdolnioną sportowo, spełniającą wymagania selekcyjne, ustalone dla danej dyscypliny sportu;
   4. uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC);
   5. szkolenie może się odbywać wyłącznie w formie zgrupowań i konsultacji;
   6. koszt uczestnictwa zawodnika w szkoleniu nie może przekroczyć kwoty 10 zł za osobodzień;
   7. szkoleniowcy koordynujący realizację zadania w danej dyscyplinie muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
   8. szkolenie musi być udokumentowane zgodnie z przepisami.
  3. Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora:
   1. udział dotyczy wyłącznie finałów Mistrzostw Polski, organizowanych w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
   2. refundacja przewidziana jest dla klubów, których zawodniczki, zawodnicy, bądź zespoły zajmą w zawodach rangi Mistrzostw Polski miejsca 1-3, przy czym pierwszeństwo mają dyscypliny olimpijskie;
   3. oferta musi dotyczyć organizacji udziału, koordynacji i podsumowania zadania dla wszystkich dyscyplin łącznie;
   4. uczestnik zadania musi posiadać statut członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC) przez klub;
   5. szkoleniowcy zatrudnieni w klubie do prowadzenia zadania muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
   6. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekraczać 60 zł za osobodzień i może dotyczyć zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej i transportu (wg. stawek PKP - II klasa pociąg pospieszny).

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” w terminie styczeń - czerwiec 2017 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 40.500 zł

  1. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
   1. podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością;
   2. prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2016 roku;
   3. uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.
  2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, a dotacja przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  3. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  5. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia dostępny do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).
  7. Działania związane z organizacją zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:
   1. Oferent musi prowadzić działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością, czyli systematyczne zajęcia treningowe, na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi);
   2. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta, za którą uiszcza opłaty;
   3. Uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi klub;
   4. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych;
   5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane koszty utrzymania lub wynajmu obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty zakupu sprzętu, koszty udziału w zawodach, koszty organizacji zgrupowań, koszty zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz koszty płac szkoleniowców;
   6. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł;
   7. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
   8. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 200 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 800 zł;
   9. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
   10. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej realizującej zadanie;
   11. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec;
   12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 3 „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, w terminie styczeń - czerwiec 2017 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 90.000 zł

  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację Szkolnych Mistrzostw Łodzi dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w co najmniej 5 dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego).
  3. Planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i Mistrzostw Polski.
  4. W rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy polskich związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować szkołę w jednej grze zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych.
  5. Celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych.
  6. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.
  7. W przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  8. Łączny koszt obsługi zadania nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty dotacji.
  9. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki wymienione w punktach 1-8.
  10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
  11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  14. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  15. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia dostępny do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu
Informację opracował(a): Łukasz Jankowski (2017-01-04)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-01-05)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-02-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2068
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO