Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)” - Budżet obywatelski 2017<<

2017-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-16

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5145/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)” - Budżet obywatelski 2017.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 58 500 zł. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego określonego powyżej wyniosła 0 zł w 2016 r.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego określonego powyżej wyniosła 0 zł w 2017 r.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem (turystyka);
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. umowę partnerską (jeśli dotyczy),
    4. kserokopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z realizowanym zadaniem;
   7. planowane dodatkowe działania mające na celu zwiększenie wiedzy łodzian i turystów na temat finalnego produktu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W ramach postępowania konkursowego może być wyłoniony tylko jeden realizator zadania bądź jedno partnerstwo realizujące zadanie.
  5. Współpraca partnerska powinna uwzględniać zaangażowanie partnerów w wykonywanie konkretnych zadań w projekcie.
  6. Umowa partnerska powinna wskazywać rolę i zadania partnerów w realizowanym projekcie oraz nazwę zadania konkursowego, którego umowa dotyczy.
  7. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 104 w sekretariacie (IV piętro, pok.442), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2017 r. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2017 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2017 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, sekretariat – pokój 442.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną, telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 4 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
   6. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z realizowanym zadaniem– od 1 do 6 pkt;
   7. planowane dodatkowe działania (gry, zabawy, happeningi, spacery itp.) mające na celu zwiększenie wiedzy i zainteresowania łodzian i turystów nowym szlakiem – od 1 do 8 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 47 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl)i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260).
  6. Celem zadania „Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)” – Budżet obywatelski 2017, jest inwentaryzacja i odnowienie znaków znajdujących się na obszarze Miasta Łodzi, obejmujących pięć szlaków pieszych, oraz siedem szlaków rowerowych, o łącznej długości nieprzekraczających 138,3 km, w tym 30 szt. tablic kierunkowych oraz 10 szt. tablic – map przebiegu szlaku oraz zaprojektowanie i wydrukowanie folderów promujących szlaki poddane renowacji.
  7. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
   1. znakowanie szlaków w terenie (łączna długość szlaków nie przekroczy 138,3 km);
   2. wykonanie i montaż tablic kierunkowych (30 szt.);
   3. wykonanie i montaż tablic – map przebiegu szlaku (10 szt.);
   4. wykonanie projektu graficznego i wydrukowanie folderów promujących szlaki wraz z opisem atrakcji znajdujących się na trasach szlaków w nakładzie 15.000 szt. oraz przekazanie praw autorskich Miastu Łodzi.
   5. uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie prac inwentaryzacyjnych i znakarskich;
   6. znakowanie szlaków musi być zgodne z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, zwaną dalej Instrukcją, dostępną na stronie internetowej http://ktpzg.pttk.pl/, w szczególności uwzględniać przepisy rozdziału X Technika znakowania:
    1. znaki szlaków muszą być malowane farbami wodoodpornymi – przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego lub umieszczane w postaci gotowych elementów wykonanych z trwałych materiałów oraz zamocowane trwale niezależnie od podłoża,
    2. w żadnym wypadku znaki nie mogą uszkadzać drzew – niedopuszczalne jest wbijanie gwoździ,
    3. kolory, wielkość i kształty znaków muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Instrukcji i posiadać estetyczny wygląd,
    4. znaki powinny być malowane na dobrze oczyszczonym i przygotowanym podłożu.
    5. w przypadku miejsc na różnych obiektach budowlanych, głazach, skałach, drzewach o gładkiej korze (np. buk, grab), do czyszczenia stosuje się szczotkę drucianą,
    6. w przypadku drzew o korze porowatej np. sosna, wierzba stosuje się narzędzia ostre (np. ośnik), niezbędne do usunięcia tylko martwej warstwy kory, tak przygotowane miejsce należy oczyścić szczotką drucianą, a następnie namalować znak,
    7. znaki szlaku rowerowego w formie tabliczek powinny być mocowane obejmami, taśmami stalowymi lub śrubami, do słupków, mogą też być malowanie (lub naklejane) m.in. na drzewach, słupach i elewacjach budynków,
    8. likwidowane znaki szlaków powinny być trwale usunięte, jeżeli nie jest to możliwe to znaki lub ich części należy zamalować szarą farbą, a gotowe elementy zdemontować,
    9. nie wolno malować znaków na słupach wysokiego napięcia,
    10. znaki i urządzenia informacyjne na szlaku muszą być widoczne w każdych warunkach,
    11. znaki nie mogą być zasłonięte przez: chwasty, krzaki, samosiejki, gałęzie drzew itp., przeszkody te muszą zostać usunięte w czasie znakowania szlaku;
   7. znakowanie musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z 2008 r. poz. 413, 813 i 1596, z 2010 r. poz. 411, z 2011 r. poz. 508, 702 i 722, z 2013 r. poz. 891 i 1326, z 2014 r. poz. 1567, z 2015 r. poz. 1314 oraz z 2016 r. poz. 647).
   8. Inwentaryzacji i odnowieniu zostaną poddane szlaki:
    1. szlak pieszy czerwony „Okolic Łodzi” – szlak długodystansowy, w granicach administracyjnych Miasta Łodzi - ul. Wiączyńska – osiedla Nowosolna – ul. Kasprowicza – ul. Moskuliki – osiedle Rogi – Las Łagiewnicki – osiedle Łagiewniki; ul. Brójecka – osiedle Wiskitno – ul. Gościniec;
    2. szlak pieszy niebieski „Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa”. na terenie Miasta Łodzi przebiega trasą: Park Szarych Szeregów – ul. Marysińska – ul. Inflancka – Park im. Mickiewicza – ul. Liściasta – las Okręglik;
    3. szlak pieszy niebieski „Okrężny wokół Lasu Łagiewnickiego” – okrążający las, początek trasy - skrzyżowanie ulic Warszawska i Wycieczkowa, koniec trasy - skrzyżowanie ulic Warszawska i Łagiewnicka;
    4. szlak pieszy żółty – „Spacerowy po Lesie Łagiewnickim” – ul. Łagiewnicka - wiadukt kolejowy - ul. Krasnoludków - staw w Arturówku - ul. Skrzydlata - II staw - ul. Studencka - Las Łagiewnicki - Sanatorium - ul. Wycieczkowa - ul. Okólna;
    5. szlak pieszy zielony – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – leśny parking w Lesie Łagiewnickim, ul. Okólna;
    6. szlak rowerowy zielony „Trzech Stawów” – Park na Młynku – ul. Szybowa – ul. Kotoniarska – ul. Tomaszowska – ul. Małego Rycerza – ul. Przyjacielska – ul. Zygmunta – ul. Bałtycka – ul. Nadwodna – ul. św. Wojciecha – ul. Rzgowska – ul. Ustronna – ul. Graniczna – ul. Tabelowa – ul. Wiekowa – ul. Popioły – ul. Rudzka – ul. Farna – ul. Patriotyczna – Stawy Stefańskiego;
    7. szlak rowerowy niebieski „Gorące Źródła” – ul. Kąkolowa – ul. Drozdowa – ul. Sokołowska – ul. Liściasta – ul. Traktorowa – osiedle Teofilów – osiedle Złotno – ul. Krańcowa – ul. Minerska – ul. Krakowska – ul. Krzemieniecka – ul. Retkińska – ul. Kusocińskiego – ul. Popiełuszki – ul. Maratońska – ul. Sanitariuszek – granice Miasta Łodzi z Konstantynowem Łódzkim;
    8. szlak rowerowy żółty łącznikowy agroturystyczny „Łagiewniki – Malinka” – kościół ojców franciszkanów w Łagiewnikach – ul. Przyklasztorze, droga Zgierz – Stryków – granice Miasta Łodzi;
    9. szlak rowerowy czerwony „Łódzka Magistrala Rowerowa” – od strony Rzgowa – ul. Rudzka – ul Pabianicka – ul. Chocianowicka – ul. Łaskowice – przejazd kolejowy za mostem drogowym na Dobrzynce;
    10. szlak rowerowy czarny po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich – ul. Wycieczkowa – ul. Okólna – Modrzew (pętla autobusu 66) – ul. Żółwiowa – Modrzew – na północ do wsi Dobra – Nowiny; Wzgórze Radary (wieś Dąbrowa) – ul. Kasprowicza, ul. Iglasta, ul. Nad Niemnem – ul. Korczyńskiego – ul. Okólna – ul. Łukaszewska – ul. Łodzianka – ul. Łupkowa – ul. Wycieczkowa;
    11. szlak rowerowy zielony „Polesie- Bełdów (do Malanowa)” – Park im. Piłsudskiego – ul. Minerska – ul. Krańcowa – ul. Rąbieńska – granica Miasta Łodzi ul. Szczecińska;
    12. szlak rowerowy żółty „Polesie – Żabiczki” – ul. Minerska – ul. Krańcowa – ul. Biegunowa – ul. Jagodnica – osiedle Stare Złotno – ul. Złotno (granica Miasta Łodzi).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (sekretariat IV piętro, pokój nr 442), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 40 88.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
Informację opracował(a): Monika Olczak (2017-01-12)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-01-16)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-02-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 500
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO