Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2017 i 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”<<

2017-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-17

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5248/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2017 i 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.
 1. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów w latach 2017 i 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/792/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.
  Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

 2. Adresaci konkursu:
  Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), świadczących usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087 oraz z 2016 r. poz. 960), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz mają swoją siedzibę i będą wykonywać procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie województwa łódzkiego.

 3. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m. in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. wskazane miejsce realizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta);
   3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
   4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
   5. deklarowaną liczbę procedur zapłodnienia pozaustrojowego, którą oferent może zrealizować w ramach zadania w 2017 r. oraz 2018 r.;
   6. oferowaną cenę wykonania jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z podaniem kosztów jednostkowych wchodzących w skład procedury;
   7. całkowity koszt realizacji deklarowanej liczby procedur zapłodnienia pozaustrojowego w 2017 r. oraz 2018 r.
  2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę oraz umocowaniu osób go reprezentujących, które podpisały ofertę;
   2. aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
   3. pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji;
   4. informację merytoryczną i finansową nt. działalności podmiotu składającego ofertę;
   5. oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  3. Oferta musi byś sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta może być wypełniona komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta na podstawie wzorów stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
  4. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  5. Wszelkie skreślenia i zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.
  6. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  7. Organizator konkursu może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 4. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi na realizację zadania w konkursie ofert, którego dotyczy ogłoszenie wynosi łącznie 2.000.000,00 zł, w tym do 1.000.000,00 zł na rok 2017 oraz do 1.000.000,00 zł na rok 2018.

  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem ofert jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w budżecie miasta Łodzi i może ulec zmianie.
  3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  4. Oferty do konkursu ofert należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
  5. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie miasta Łodzi).
  8. Oferent może wnieść do Komisji konkursowej odwołanie od wyników konkursu ofert, w formie pisemnej, w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o wynikach konkursu. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni od daty jego wniesienia.
  9. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 113 (tel. 0-42 638-47-22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
Pliki do pobrania

Wyniki konkursu (2017-02-17) >>>


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował(a): Juliusz Kurzawa (2017-01-31)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-02-01)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-02-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 636
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO