Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Okręgowej 67a, Doły 38, Oskara Flatta 5, Józefa Chełmońskiego bez numeru, Ruchliwej bez numeru<<

2017-02-07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Okręgowej 67a, obr. G-26, dz. nr 98, pow. 598 m2, KW LD1M/00032941/5.
  Działka jest zlokalizowana w południowej części Łodzi, w kwartale ulic: Tuszyńska, Pryncypalna, Kluczowa, tory PKP. Posiada kształt prostokątny, o wymiarach ok. 20,00 m x 29,80 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Okręgowej. Teren działki jest ogrodzony. Ogrodzenie frontowe, nieznacznie przesunięte w stronę środka działki, stanowi płot z siatki na słupkach stalowych, w złym stanie technicznym, z siatką przerwaną, z bramą i furtką z blachy stalowej – bez konserwacji i remontów, ogrodzenie pozostałych stron - płoty z siatki stalowej, w części budynek na działce sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny, wielorodzinny, murowany z 1933 r., II kondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 70,00 m2 , posiadający dwa lokale – wolne, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, zakwalifikowany do rozbiórki w 2001 roku, budynek gospodarczy murowany, z konstrukcją dachu drewnianą, wybudowany w 1933 r., o powierzchni zabudowy 38 m2, w złym stanie technicznym, nie nadający się do użytkowania oraz obiekt gospodarczy drewniany, niezwiązany trwale z gruntem, w bardzo złym stanie technicznym, grożący zawaleniem.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajduje się czynne napowietrzne przyłącze energetyczne nN oraz część przyłącza wodociągowego Ø 32 mm będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zakończonego studnią wodomierzową, wybudowanego dla potrzeb zasilania zdroju podwórzowego zlokalizowanego na posesji przy ul. Okręgowej 67a. Zgodnie z opiniami Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ww. zdrój nie jest własnością Spółki ani nie jest własnością Miasta Łodzi. Z mapy wynika, iż na nieruchomości (przy północnej ścianie budynku gospodarczego) znajduje się studzienka kanalizacji lokalnej wraz z kratką ściekową. Zgodnie z opinią Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna nieruchomość przy ul. Okręgowej 67a podłączona była do miejskiej sieci wodociągowej, nie była podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyposażona była wyłącznie w szambo. Na terenie nieruchomości znajdował się kran czerpalny. Zgodnie z mapą instalacja wodociągowa od zdroju na podwórzu posesji jest doprowadzona do budynku mieszkalnego. W 2013 r. na wniosek odbiorcy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług przyłączem wodociągowym. Zgodnie z opinią Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna, na terenie nieruchomości zamontowany był drugi wodomierz główny dla potrzeb sąsiadującej nieruchomości przy ulicy Średniej 14. Wodomierz główny dla nieruchomości przy ul. Okręgowej 67a został zdemontowany, natomiast właściciel nieruchomości przy ul. Średniej 14 rozwiązał z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie swojej nieruchomości w wodę (korzystając uprzednio z przyłącza wodnego dla nieruchomości przy ul. Okręgowej 67 i instalacji od studni wodomierzowej do północno-wschodniego narożnika działki przy ul. Okręgowej 67a). Obecnie przyłącze jest nieczynne, ale przyłącze i instalacja wodociągowa nie zostały zlikwidowane.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi powierzchnię biologicznie czynną stanowi ogrodowa roślinność ruderalna z nasadzeniami drzew liściastych (brzozy brodawkowej), procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości niezabudowanej zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 10%. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).
  W pobliżu działki w ulicy Okręgowej znajduje się wodociąg Ø 100 mm oraz kanał sanitarny D=0,20 m, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., napowietrzna linia energetyczna oraz doziemna sieć teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Okręgowej, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej) i w istniejącym stanie nie ma urządzonego zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 98 powinna odbywać się z ulicy Okręgowej poprzez jeden projektowany zjazd z działki nr 121/7 w obrębie G-26. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948) Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci;
  2. udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia, na zasadach określonych przez gestora sieci;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016 r., 9.09.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 104 000 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 20 800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 040 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Doły 38, obr. B-53, dz. nr 59, pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 161,70 m2, w złym stanie technicznym. Budynek został zakwalifikowany do rozbiórki. Dla ww. budynku brak jest świadectwa energetycznego.
  Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym jest sprzedaż gruntu.
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L = 18,90 m (Nr inwent. B-2123/46, rok budowy 1969);
  2. przyłącze kanalizacyjne d= 0,15 m o długości L =11,00 m (Nr inwent. B-2139/9 rok budowy 1969).
  Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Od dnia 16 kwietnia 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową na działce znajduje się podpora jednosłupowa przewodu niskiego napięcia.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Z uwagi na lokalizację przedmiotowej nieruchomości, w bliskim sąsiedztwie cmentarza, jej przyszłe zagospodarowanie powinno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Doły. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.09.2016 r., 25.11.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 194 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 38 800 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 940 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do ww. postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta Łodzi, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r., 4.03.2016 r., 3.06.2016 r., 5.08.2016 r., 13.01.2017 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 21 200 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 060 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Józefa Chełmońskiego bez numeru, obr. G-5, dz. nr 358/8, pow. 446 m2, KW LD1M/00036310/1.
  Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu, o wymiarach ok. 22 m x ok. 20 m, jest niezabudowana, zagospodarowana pod parking samochodowy, ogrodzona siatką stalową, posiada użytek „Ti” (inne tereny komunikacyjne). Granica działki od strony zachodniej jest nieznacznie naruszona budynkiem gospodarczym zlokalizowanym na sąsiedniej działce 231/10, którego część wchodzi na działkę nr 358/8 na głębokość 0,23 m. Ogrodzenie działki od strony północnej wchodzi w pas drogowy ulicy Józefa Chełmońskiego na głębokość 1,78 m – 2,07 m.
  Na terenie działki zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna wraz z dwoma słupami do prowadzenia przewodów linii napowietrznej przy południowej granicy działki i linia energetyczna podziemna w pobliżu północnej granicy działki. Linia napowietrzna oparta na słupach znajdujących się na działce nr 358/8, przy jej południowej granicy, jest to wewnętrzna linia abonencka zasilana bezpośrednio z tablicy głównej, która stanowi oświetlenie parkingu znajdującego się na tej działce; urządzenia te nie są na majątku PGE Dystrybucja S.A. W ulicy Józefa Chełmońskiego znajduje się kanał ogólnospławny D=0,40 m, którego pas ochronny po 5,0 m po obydwu stronach przewodu wchodzi na działkę nr 358/8 na powierzchni 31 m2 (sieć jest własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu). W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ulicy Józefa Chełmońskiego znajdują się sieci: sanitarna, deszczowa, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Józefa Chełmońskiego, która jest drogą publiczną wewnętrzną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: linii energetycznej napowietrznej wraz z dwoma słupami do prowadzenia przewodów linii napowietrznej, linii energetycznej podziemnej, kanału ogólnospławnego D=0,40 m, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

 • Ruchliwej bez numeru, obr. G – 25, dz. nr 3/2, pow. 1930 m2, KW LD1M/00143815/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. W południowej części nieruchomości (w granicy z działką nr 3/3) znajduje się pozostałość po oczku wodnym.
  Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, znajdują się telekomunikacyjne kable przyłączeniowe, stanowiące własność Orange Polska S. A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Ruchliwej (działka nr 1/52, w obrębie G – 25 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”, częściowo wyłożona trylinką, częściowo o charakterze ulicy gruntowej) na zasadzie urządzenia indywidualnych zjazdów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Ruchliwej bez numeru, obr. G – 25, dz. nr 3/3, pow. 1763 m2, KWLD1M/00143815/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. W środkowej oraz północnej części nieruchomości (w granicy z działką nr 3/2) znajdują się pozostałości po oczkach wodnych.
  Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, znajdują się:
  1. telekomunikacyjne kable przyłączeniowe, stanowiące własność Orange Polska S. A.;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 80 mm, dł. l=7,40 m oraz instalacja wodociągowa zasilająca ogródki działkowe znajdujące się przy ul. Ruchliwej 37A, nie będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
  Z mapy sytuacyjno - wysokościowej wynika, że na terenie nieruchomości znajdują się elektroenergetyczne przewody prowadzące do stacji transformatorowej położonej na działce nr 4, w obrębie G - 25.
  Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ponadto w ul. Ruchliwej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., której pas ochronny wolny od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z każdej strony urządzenia obejmuje swym zasięgiem sprzedawaną nieruchomość.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Ruchliwej (działka nr 1/52, w obrębie G – 25 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”, częściowo wyłożona trylinką, częściowo o charakterze ulicy gruntowej) na zasadzie urządzenia indywidualnych zjazdów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920,1948 i 2255) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 285 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 57 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 850 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2 marca 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 2 marca 2017 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości , na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-02-06)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1174
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO