Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi <<

2017-02-06
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-25

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl
 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na dostawę oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w ramach Łódzkiej Karty Bibliotecznej, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 10 lutego 2017 o godzinie 12.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 15 lutego 2016 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: e.szakiel@uml.lodz.pl,
   z dopiskiem „Dialog Techniczny – Łódzka karta Biblioteczna”
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 10.02.2017 do godziny 12.00
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu, dostawie i wdrożeniu oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbiorów w bibliotekach miejskich Wartość każdego wykonanego/wykonywanego zlecenia nie może być niższa niż 250 000 zł brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu komputerowego i biurowego oraz innego sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z systemem bibliotecznym.
  2. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.
  3. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 5 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi te podmioty które wykażą w swoim doświadczeniu zlecenia o jednostkowej najwyższej wartości spełniającej kryterium opisane w pkt.1.
  4. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  5. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  6. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  7. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: e.szakiel@uml.lodz.pl,
  9. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Emilia Jach-Szakiel tel. 42 638 54-46 e.szakiel@uml.lodz.pl.
 6. Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

  Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

  Pliki do pobrania:

  Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego >>>


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury
Informację opracował(a): Emilia Jach-Szakiel (2017-02-02)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-06)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-08-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 576
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO