Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”<<

2017-05-09
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-07

Zamawiający:
Miasto Łódź
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 110,
90-926 Łódź

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Miasto Łódź
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  w Departamencie Obsługi i Administracji
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 110,
  90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wraz z usługą odbioru przesyłek od Zamawiającego oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.


 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
   • są wpisane do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Zakładany przez Zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 5 dni kalendarzowych liczone od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu, nie później niż do dnia 15.05.2017 r.
  9. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  11. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  12. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  13. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na nieodpłatne wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na nieodpłatne wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  14. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2015, poz. 696, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920).
  15. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.


 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź
   2. faksem na tel. fax.: +48 42 638 53 14
   3. w postaci elektronicznej: zkm@uml.lodz.pl
   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 15.05.2017 r. do godziny 16:00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.


 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: http://bip.uml.lodz.pl/
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  5. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  6. Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: zkm@uml.lodz.pl
  8. Pracownikami Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest:
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego >>>


Źródło: Sylwia Borkowska
Informację opracował(a): Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (2017-05-09)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-05-09)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-06-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 331
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO