Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Piotrkowskiej bez numeru, Augustów bez numeru, Nowe Sady bez numeru, Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru<<

2017-05-24

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działka nr 177/12 o powierzchni 4611 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00114989/2
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana. Jej teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony płytami betonowymi. Przez południową część nieruchomości przebiega utwardzony trylinką wjazd prowadzący do działek sąsiednich nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179. Na działce nr 177/12 znajdują się także drzewa zlokalizowane wzdłuż jej południowej granicy, oddzielającej zbywaną nieruchomość od działki nr 178/1. Północno-wschodnia ściana budynku, położonego na sąsiadującej działce nr 178/3 przebiega w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne wychodzące na teren podlegający sprzedaży.
  Ponadto, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
  1. należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.:
   1. żeliwna sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, posiadająca strefę ochronną o szerokości po 3 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień,
   2. ceglana sieć kanalizacji ogólnospławnej o wymiarze 1500x3440 mm o przekroju dzwonowym (kolektor 1b), posiadająca strefę ochronną o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień; zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi sieć ta nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia inwestycji drogowej, choć może znacząco podnieść jej koszt, a w przypadku płytkiego osadzenia kolektora - może zachodzić konieczność realizacji obiektu inżynierskiego,
   3. przyłącza, posiadające strefy ochronne o szerokości po 3 m po obu stronach przewodów licząc od ich krawędzi zewnętrznych, w których nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień:
    • wodociągowe o średnicy 50 mm (materiał PE-TS) do wodociągu w ul. Pabianickiej, obsługujące posesję przy ul. Pabianickiej 1,
    • kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 150 mm, obsługujące posesję przy ul. Pabianickiej 1;
  2. nieczynna i wycofana z eksploatacji parowa sieć ciepłownicza 1xDn250mm, wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej, należąca do Veolia Energia Łódź S.A.; zgodnie z informacją właściciela sieci może ona być zlikwidowana;
  3. kanał (tzw. „anilany”), będący własnością spółki Infratel-Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. (adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź), dla którego - zgodnie z informacją właściciela - obowiązują następujące wytyczne:
   1. strefa ochronna wynosi 1 mb w każdą stronę licząc od osi rzutu pionowego kanału, a dla komór rewizyjnych (studni) strefa ta wynosi 1 mb licząc od zewnętrznej ściany studni,
   2. bezpośrednio na kanale oraz na komorach rewizyjnych nie mogą powstać żadne obiekty budowlane,
   3. należy zapewnić możliwość dojazdu do istniejących komór rewizyjnych w celu wykonywania przeglądów okresowych oraz ewentualnych napraw i konserwacji,
   4. w przypadku wystąpienia kolizji istniejącego przebiegu kanału lub usytuowania komór rewizyjnych z planowanym zagospodarowaniem terenu nieruchomości, należy wystąpić do Infratel-Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. o wydanie szczegółowych warunków technicznych usunięcia kolizji, a wszelkie koszty z tym związane poniesie wnioskodawca bez możliwości ich zwrotu przez tę spółkę,
   5. bez zgody właściciela nie wolno dokonywać żadnych ingerencji w strukturę kanału związanych z wprowadzeniem dodatkowych przyłączy, zmiany trasy przebiegu kanału, czy też zmiany usytuowania komór rewizyjnych i ich włazów;
  4. przyłącze energetyczne oraz dwa słupy oświetleniowe wraz z obsługującą je siecią.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Piotrkowskiej (symbol 1 KDL 1/2 +T) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. Piotrkowskiej tj. z działek drogowych nr 177/9 i 23/23, poprzez teren działki nr 177/15, która posiada użytek „Tp” i znajduje się we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarządu Dróg i Transportu. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, że nabywca nieruchomości będzie miał zapewnioną obsługę komunikacyjną - przez zjazd z ul. Piotrkowskiej przez działkę nr 177/15 - umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania od jednostek nią władających zgody na dysponowanie działką na cele budowlane. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu - w tym uzyskanie zgody jednostek władających działką nr 177/15 na dysponowanie nią na cele budowlane - należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tę nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 6 U – tereny zabudowy usługowej.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/98.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu obciążającej nabytą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00034319/0 i LD1M/00034312/1. Przebieg i orientacyjną powierzchnię służebności określa załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5409/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2017 r.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto.
  Wadium wynosi 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 • Augustów bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-19 jako działki nr 235 i 236 o łącznej powierzchni 4251 m2 ,dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00051093/4
  Działka nr 235 jest niezabudowana i porośnięta ruderalną roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną. Na działce nr 236 znajduje się fragment drewnianego budynku gospodarczego; północna część ww. działki jest utwardzona płytami betonowymi. Część działki nr 236 o powierzchni 175 m2 jest wykorzystywana przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do wydania gruntu i usunięcia wzniesionego budynku w terminie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Augustów, w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania z ul. Wujaka. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 i 1948) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na działce nr 235 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nn oraz oświetlenie ulic należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. w granicy działki może przebiegać podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.;
  3. kanał sanitarny d=0,30 m, który znajduje się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na:
   1. prawie znoszenia istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej infrastruktury, prawie korzystania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. z nieruchomości obciążonej, w zakresie koniecznym do utrzymywania i eksploatacji kanału sanitarnego,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron licząc od skrajnych krawędzi,
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
   4. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. do urządzenia i stref ochronnych na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi 255 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
  4. kanał deszczowy d=0,60 m oraz fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, stanowiące własność Miasta Łodzi oraz znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału oraz przyłącza, których powierzchnia pasa ochronnego wynosi 332 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.
  Na działce 236 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa napowietrzna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. kanał deszczowy d=0,80 m, stanowiący własność Miasta Łodzi oraz znajdujący się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 236 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych,
  2. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
   1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość wyżej opisanych dwóch kanałów deszczowych o średnicy d=0,60 m i d=0,80 m oraz fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, zwanych dalej "urządzeniami",
   2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzeń), licząc od ich krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 568 m2,
   3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzeń,
   4. prawie nieograniczonego dostępu Miasta Łodzi (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości od strony działki nr 239 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi. Granica sprzedawanej nieruchomości została naruszona przez ogrodzenie od strony działki nr 237. Przeprowadzenie korekty przebiegu ogrodzenia winno zostać dokonane przez nabywcę nieruchomości na własny koszt bez prawa roszczeń od sprzedającego. Jednocześnie korekta przebiegu ogrodzenia od strony działki nr 237 winna zostać uzgodniona z dzierżawcą działki. Dodatkowo część działki 236 została naruszona przez budynek zlokalizowany na działce nr 199/17.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXII/478/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 236 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2PU – tereny produkcyjno-usługowe, zaś działka nr 235 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4ZI – tereny zieleni izolacyjnej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188) i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 • Nowe Sady bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-36 jako działka nr 24/76 o powierzchni 2997 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00299706/5
  Działka częściowo utwardzona płytami betonowymi i porośnięta kilkoma drzewami i krzewami. Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem, wzniesione przez byłego dzierżawcę, który obecnie użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r. sygn. akt III C 931/14 nakazał bezumownemu użytkownikowi działki opuszczenie przedmiotowej nieruchomości. Obecnie na wniosek wierzyciela prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociąg ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych;
  3. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A;
  4. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
  5. magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  6. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla ww. sieci.
  Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej LD1M/00299706/5 dla:
  1. magistrali wodociągowej ø 800 mm, zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociągu ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki 24/76 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 898 m2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących wyżej opisanej służebności przesyłu.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera – Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.02.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 680 000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 136 000 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 • Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie B-45 jako działki nr: 181/5, 181/6, 181/7, 183/48 i 183/47 o łącznej powierzchni 714 m2, uregulowane w księgach wieczystych nr: LD1M/00304410/2, LD1M/00035289/7 i LD1M/00304411/9.
  Na działkach nr 183/48 i 181/7 zlokalizowany jest pawilon handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej ok. 320 m2, wybudowany w 1992 r. Budynek został wzniesiony przez byłego dzierżawcę nieruchomości, który bezumownie z nich korzysta. W przypadku gdy nie zostanie on wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości, zobowiązany będzie do jej wydania w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pawilon narusza granice działek drogowych nr 183/97 i 182/7. Na działce nr 183/47 znajduje się ogrodzenie niezgodne z granicami działki, ponadto granica działki nieznacznie naruszona jest przez zabudowę zlokalizowaną na działce nr 180/6. Działki nr 181/6 i 181/5 utwardzone są płytami betonowymi. Przez ich teren odbywa się obsługa komunikacyjna nieruchomości gminnych, zlokalizowanych przy ulicach Lutomierskiej 119 i Sprawiedliwej 21.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
  1. przyłącza gazowe niskiego ciśnienia (dn 65 stal i dn 90 PE) zasilające budynek na ulicy Lutomierskiej 119 i na Sprawiedliwej 23, szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacji wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomościach w granicach strefy kontrolowanej;
  2. rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 150-40, dla której ustanowiona jest na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. ujawniona w dziale III ksiąg wieczystych nr LD1M/00304410/2 i LD1M/00304411/9, strefa ochronna dla tej sieci wynosi 2m od skraju kanału ciepłowniczego;
  3. elektroenergetyczne linie kablowe średniego oraz niskiego napięcia stanowiące majątek PGE Dystrybucja S.A.;
  4. przyłącze wodociągowe  50 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., pozostające w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m;
  5. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,20, obsługujące posesje przy ulicy Lutomierskiej 119 i Sprawiedliwej 21, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., pozostające w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m;
  6. wewnętrzna instalacja wodociągowa i wewnętrzna instalacja kanalizacyjna;
  7. zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomościach znajdują się przewód telekomunikacyjny i przewody kanalizacji sanitarnej wraz z studzienkami kanalizacyjnymi.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie służebności w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Lutomierskiej 119, oznaczonej w obrębie B-45 jako działki nr 180/6 i 180/7 (KW LD1M/00088477/8). Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na nie mniej niż 54 m2.
  2. Sprawiedliwej 21, oznaczonej w obrębie B-45 jako działka nr 181/4 (KW LD1M/00304410/2). Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na nie mniej niż 50 m2.
  Przebieg służebności określony jest w załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6020/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2017 r.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sprawiedliwej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Obowiązujące studium odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję, nie odnosi się do poszczególnych nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. ustanowienia nieodpłatnie służebności w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Lutomierskiej 119, oznaczonej w obrębie B-45 jako działki nr 180/6 i 180/7 (KW LD1M/00088477/8) oraz Sprawiedliwej 21, oznaczonej w obrębie B-45 jako działka nr 181/4 (KW LD1M/00304410/2). Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się odpowiednio na nie mniej niż 54 m2 i 50 m2. Przebieg służebności określony jest w załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6020/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2017 r.;
  2. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym sprzedaż działek zabudowanych oznaczonych numerami 183/48 i 181/7 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Nowe Sady bn.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-05-23)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-05-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1246
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO