Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Strażackiej bez numeru, ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19, Pomorskiej 179, Ruchliwej 35, Przędzalnianej 101 i 103<<

2017-06-23
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-21

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Strażackiej bez numeru, oznaczonych jako działki nr 476/14 i 476/3 w obrębie G-27, o łącznej powierzchni 3 968 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00127202/6 i LD1M/00073725/4
  Teren nieruchomości jest utwardzony płytami betonowymi, ogrodzony siatką rozpiętą na żelbetowych słupkach. Na terenie działki 476/3 znajdują się ruiny budynku obsługi parkingu o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 25 m².
  Naniesienie znajdujące się na nieruchomości, nie posiada żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. sieć wodociągowa Ø300 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 5 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych – stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla ww. sieci;
  2. przyłącze wodociągowe Ø40 mm (zakończone studnią wodomierzową) wybudowane w 1988 r., które obecnie nie jest użytkowane, przyłącze nie stanowi własności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  3. w pasie drogowym ulicy Strażackiej, w odległości ok. 2,5 m usytuowana jest sieć wodociągowa Ø300 mm, której pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień wynoszący 5 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, obejmuje przeznaczone do zbycia nieruchomości – stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla ww. sieci;
  4. abonencka sieć oświetlenia terenu, dla której PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto nie posiada dokumentacji techniczno-prawnej;
  5. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
  Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej dla działek nr: 475/13, 475/14 i 475/15 w obrębie G-27. Dwa z rozpatrywanych przez Sąd wariantów, przewidują ustanowienie służebności na działkach nr 476/3 i 476/14 w obrębie G-27.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ul. Strażackiej z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na działkę nr 476/3. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Celem sprzedaży nieruchomości w ramach przetargu jest realizacja przez nabywcę nieruchomości inwestycji polegającej na budowie budynku lub budynków, która powinna uwzględniać następujące wytyczne urbanistyczno-architektoniczne w zakresie przyszłego zagospodarowania:
  1. funkcja podstawowa – mieszkaniowa wielorodzinna;
  2. funkcja uzupełniająca – usługowa zlokalizowana wyłącznie w parterach i obrysie budynków mieszkalnych;
  3. obowiązująca linia zabudowy – od południa równoległa do ul. Strażackiej, w odległości min. 10 m od granicy działek drogowych, nawiązująca do istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach położonych wzdłuż ul. Strażackiej;
  4. wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy do łącznej powierzchni działek nr 476/14 i 476/3 – od 0,2 do 0,3;
  5. wysokość zabudowy – do pięciu kondygnacji naziemnych;
  6. geometria dachu – płaski (spadek połaci do 10%);
  7. obsługa komunikacyjna – na wyżej opisanych zasadach;
  8. miejsca parkingowe/garażowe dla samochodów osobowych w liczbie: od 1 do 2 mp/mieszkanie, od 5 do 10 mp/1000 m² powierzchni handlu i usług;
  9. zaopatrzenie w media – na warunkach gestorów sieci.
  Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do wyżej opisanego zagospodarowania nieruchomości.
  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. realizacji powyższego celu sprzedaży poprzez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z wskazanymi wytycznymi oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt. 1 lub 2;
  4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt. 3 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt. 2;
  5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
  6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt. 3:
   1. hipoteki w wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki łącznej w wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia tych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
   Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 3 na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
   1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt. 6,
   2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wygaśniecie hipoteki nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego,
   3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych);
  8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 lit. a i b;
  9. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  10. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź.
  W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
  1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w warunkach przetargu;
  2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej lub księgach wieczystych obejmujących nabywane nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
  Załącznik graficzny >>>

 • ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-30 jako działka nr 89/5 o powierzchni 10596 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00090060/9
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. czterokondygnacyjny, murowany budynek parkingu wielopoziomowego, o powierzchni zabudowy 2559 m²; zgodnie z ekspertyzą techniczną budynku z 2013 r., jego użytkowanie wymaga kapitalnego remontu (w szczególności uszkodzone są ściany konstrukcyjne, stropy i słupy w obiekcie);
  2. parterowy, murowany budynek hali widowiskowo - targowej, o powierzchni zabudowy 2981 m² i powierzchni użytkowej 4440,50 m², w dostatecznym stanie technicznym;
  3. drzewa i krzewy.
  Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej:
   1. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 300 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,
   2. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.,
   3. przyłącze gazu DN 63PE średniego ciśnienia, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu prawa wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń - w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców i modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
  2. zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się dodatkowo inne sieci i urządzenia: energetyczne (w tym słupy oświetleniowe), kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze i telekomunikacyjne.
 • Wzdłuż granicy nieruchomości od strony ulic Bohdana Stefanowskiego i Jerzego Potza biegnie przyłącze wodociągowe o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Część ogrodzenia nieruchomości od strony północnej wchodzi w granicę działki 89/4 (ulica Potza).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wólczańskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Ochronę rosnących na nieruchomości drzew i krzewów oraz ewentualne ich usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM - tereny usług metropolitalnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 600 000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 1 160 000 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 116 000 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).
 • Pomorskiej 179, w obrębie geodezyjnym S - 4 oznaczonej jako działka nr 39/2 o powierzchni 2 607 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00089263/2
  Nieruchomość jest niezabudowana, od strony ulicy jest ogrodzona – ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych. W północnej części działki znajdują się fundamenty dawnego rozebranego budynku gospodarczego. Wschodnia granica nieruchomości jest naruszona przez budynek położony na działce nr 40/3. Nieruchomość jest bezumownie wykorzystywana przez podmiot prywatny.
  Na nieruchomości znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S. A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nie jest możliwe uzgodnienie zjazdu z działki nr 39/2 na ul. Pomorską. Zapewnienie zbywanej nieruchomości obsługi komunikacyjnej wymagać będzie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach sąsiednich w celu uzyskania dostępu do istniejącego zjazdu z ul. Konstytucyjnej. W umowie sprzedaży działki nr 39/2 Miasto Łódź ustanowi taką służebność na działce sąsiedniej nr 40/2.
  Zarządzeniem Nr 6161/VII/17 z dnia 1 czerwca 2017 r., Prezydent Miasta Łodzi postanowił obciążyć nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łodzi, położoną w Łodzi przy ul. Pomorskiej 181, w obrębie S-4, oznaczoną jako działka nr 40/2 o powierzchni 699 m², uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00182871/9, ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową z prawem przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 179 w obrębie S-4, oznaczonej jako działka nr 39/2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00089263/2.
  Powierzchnię gruntu zajętą pod ww. służebność gruntową na działce nr 40/2 w obrębie S-4 określa się na 63 m². Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia.
  Służebność ustanawia się za wynagrodzeniem, którego wartość ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę, powiększonym o należny podatek VAT.
  Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce nr 40/3, stanowiącej własność prywatną, leżeć będzie po stronie nabywcy.
  Powyższe uwarunkowania dotyczące obsługi komunikacyjnej zbywanej nieruchomości obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitalnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności przejścia i przejazdu na działce nr 40/2 w kwocie 11 000 zł, powiększona o podatek VAT według stawki 23% w kwocie 2 530 zł.
  Załącznik graficzny >>>

 • Ruchliwej 35, oznaczonej jako działka nr 3/1 w obrębie geodezyjnym G - 25 o powierzchni 2907 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00143815/4
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 121 m², w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;
  2. budynek gospodarczy (garażowo-warsztatowy) o powierzchni zabudowy 62 m², w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;
  3. pozostałości po budynkach gospodarczych, w tym fragmenty ścian, fundamentów, materiały budowlane pozostałe po dewastacji budynków i budowli, które również wymagają rozbiórki;
  4. zniszczone ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych;
  5. studnia;
  6. zbiornik na nieczystości płynne z kręgów betonowych.
  Z uwagi zły stan techniczny, opisane wyżej naniesienia nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, znajdują się telekomunikacyjne napowietrzne kable przyłączeniowe, stanowiące własność Orange Polska S.A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Ruchliwej (działka nr 1/52, w obrębie G – 25 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”, częściowo wyłożona trylinką, częściowo o charakterze ulicy gruntowej) na zasadzie urządzenia indywidualnych zjazdów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Przędzalnianej 101 i 103, oznaczonych w obrębie geodezyjnym W-29 jako działki nr 76, 84/1, 84/3 i 77/1, o łącznej powierzchni 1581 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9 i LD1M/00189200/4
  Działka nr 76 zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym o konstrukcji stalowo-drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m² oraz wiaty o powierzchni użytkowej 12 m². Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony. Działki nr 77/1, 84/1 i 84/3 są niezabudowane, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płotami betonowymi z elementów prefabrykowanych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomości jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, która ograniczać będzie część działki nr 84/1 w pasie gruntu o szerokości 1 m i długości 21 m (w pasie tym utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej), polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do linii energetycznej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. czynne przyłącze gazowe dn 40 n/c wraz ze skrzynką gazomierzową stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Przędzalnianej 103 (działka nr 77/2); dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
  3. gazociąg dn 125 stal n/c i czynne przyłącze gazowe dn 110 PE n/c, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Łęczyckiej 22a (działka nr 84/4); strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacji wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomościach w granicach strefy kontrolowanej;
  4. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-32 wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju sieci ciepłowniczej; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  5. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=6,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2,5 m z obu stron urządzenia;
  6. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, które nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  W pobliżu działek nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 znajduje się sieć wodociągowa Ø 300 mm, długości l=448,15 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia – pas strefy ochronnej obejmuje działki nr: 76, 84/1 i 84/3 na długości l=51 m i szerokości 1,5 m wzdłuż urządzenia.
  Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorem tej sieci.
  Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może się odbywać się od strony ul. Przędzalnianej (działka nr 42/17 o użytku „dr” i nieustalonym stanie prawnym), zjazdem na działkę nr 76 lub działkę nr 77/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działek nr 84/1, 84/3 i 77/1. Zbycie działki nr 76 będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Ruchliwej 35.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pytania i odpowiedzi (2017-08-16) >>>
Pytania i odpowiedzi (2017-08-21) >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-06-21)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-06-23)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-08-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1771
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO