Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.<<

2017-06-27
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-21

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6340/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji szczepień mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 114 (tel. 0-42 638-47-38) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. miejsce realizacji szczepień w ramach zadania;
   3. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
   4. deklarowaną liczbę szczepień, którą oferent może zrealizować w ramach zadania;
   5. oferowaną cenę zaszczepienia jednej osoby dla realizacji zadania.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.

 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi w roku 2017 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 230.000,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.
  4. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
  5. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie Miasta Łodzi).
  9. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Pliki do pobrania

Wyniki konkursu >>>


Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował(a): Ewa Meckier (2017-06-23)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-06-27)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-07-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 468
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO