Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Solec bez numeru, Kajakowej 13 i 15, Demokratycznej 107, Wiośnianej 4, Okólnej bez numeru<<

2017-07-06

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Solec bez numeru, obr. P-6, dz nr 272/26, pow. 538 m2, KW LD1M/00085934/9
  Nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi i wykorzystywana jest jako plac manewrowy. Na działce znajduje się kiosk niezwiązany trwale z gruntem.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z dwóch stron od dróg publicznych – ulic Solec i Borowej, poprzez działkę nr 272/25 o użytku „dr”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 ) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 272/26 znajdują się:
  1. odcinek przewodu kanalizacji deszczowej;
  2. dwa energetyczne kable niskiego napięcia;
  3. odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej;
  4. odcinek sieci ciepłowniczej.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działką nr 272/26 a działką nr 272/18 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XVI/267/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.10.2016 r., 9.12.2016 r., 12.05.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 000 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 25 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 280 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Kajakowej 13 i 15, obr. P-27, dz nr 147/7 i 161/4, łączna pow. 849 m2, KW: LD1M/00018932/5 i LD1M/00049360/0
  Działki nr 147/7 i 161/4 stanowią jedną całość gospodarczą, mają kształt zbliżony do litery „L”. Na terenie działki 147/7 znajdują się murowany jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 25 m2, pozostałości budynku mieszkalnego. Są to piwnice wykonane w konstrukcji murowanej na fundamentach betonowych z murowanymi ścianami działowymi, posadzką betonową i stropem żelbetowym bez stolarki drzwiowej. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki 147/7 znajduje się studnia. Natomiast na terenie działki nr 161/4 posadowiony jest szalet murowany.
  Ogrodzenie działki 147/7 nie jest posadowione zgodnie z jej północną, wschodnią oraz południową granicą. Natomiast ogrodzenie działki 161/4 nie jest zgodne z jej granicą wschodnią (szpaler drzew iglastych znajdujący się wewnątrz ogrodzenia położony jest poza granicą działki nr 161/4).
  Na terenie działki 147/7, wzdłuż wschodniej granicy rosną drzewa liściaste. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na działce 161/4 znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN oraz słup energetyczny usytuowany w południowo-wschodnim narożniku działki, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  W ulicy Kajakowej zlokalizowana jest jedynie miejska sieć energetyczna. Pełna infrastruktura techniczna tego terenu zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żubrowej, będącej równoległą do ulicy Kajakowej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się nowoprojektowanym lub istniejącym zjazdem z ulicy Kajakowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 255 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 550 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).
 • Demokratycznej 107, obr. G-41, dz nr 458/4, pow. 827 m2, KW LD1M/00047411/9
  Na terenie działki znajdują się drzewa i krzewy oraz nie związane trwale z gruntem drewniana altana i drewniane wc, w złym stanie technicznym. Działka ma urządzony wjazd z ulicy Demokratycznej przez metalową bramę wjazdową.
  Naniesienia roślinne i budowlane opisane powyżej oraz ogrodzenie znajdujące od frontu i z tyłu nieruchomości zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę, który został poinformowany, że będzie mógł je usunąć w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca. W przypadku nieusunięcia we wskazanym terminie naniesień, stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Demokratycznej na zasadzie indywidualnego zjazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 182 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 36 400 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1820 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wiośnianej 4, obr. G-7, dz nr 51/1, pow. 738 m2, KW LD1M/00118145/2
  Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w 1939 roku w konstrukcji tradycyjnej drewniano -murowanej, o powierzchni użytkowej 99,61 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym, zakwalifikowany został do rozbiórki. Działka nr 51/1 nie jest ogrodzona. Ogrodzenia działek sąsiednich nr 44 i 52/1 naruszają granice działki. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest ogrodową roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
  Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się studnia.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ulicy Wiośnianej zlokalizowana jest sieć energetyczna oraz wodociągowa.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wiośnianej bądź Choińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Obowiązujące studium odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję, nie odnosi się do poszczególnych nieruchomości.
  Termom przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.06.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).
 • Okólnej bez numeru, obr. B-15, dz nr 125/2, pow. 502 m2, KW LD1M/00312040/6
  Nieruchomość jest niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest spontanicznym zadrzewieniem liściastym z udziałem klonu, jawora i brzozy brodawkowej rozwiniętym na dawnym siedlisku rolnym. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Przez teren działki przechodzi: energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A., gazociąg średniego ciśnienia DN 150 stal eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi, ze strefą kontrolowaną określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) oraz kabel energetyczny nn związany z oświetleniem drogowym, który jest własnością Zarządu Dróg i Transportu. Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej na działce nr 125/2 w obrębie B-15 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00312039/6 (zwanej dalej nieruchomością władnącą), oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, stanowiącej własność Miasta Łodzi. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na 100 m2 (pas gruntu o wymiarach 50 m x 2 m). Służebność gruntowa polegać będzie na prawie do lokalizacji kabla energetycznego nn na działce nr 125/2 w obrębie B-15 oraz prawie dostępu w celu przeprowadzania napraw, konserwacji, modernizacji lub wymiany na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, zakazie wznoszenia w strefie ochronnej jakichkolwiek budynków lub budowli, stałych naniesień i nasadzeń. Zarząd Dróg i Transportu dopuszcza możliwość przeniesienia ww. kabla energetycznego na działkę drogową, na koszt nowego właściciela zbywanej nieruchomości, na podstawie uzgodnionego projektu.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ulicy Barokowej w odległości ok. 4,30 m od zachodniej granicy działki zlokalizowany jest kanał sanitarny d=0,20 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień oraz wodociąg Ø 100 mm (stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.), sieć gazowa, energetyczna i teletechniczna. W ulicy Okólnej zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m (własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.), sieć gazowa, teletechniczna i energetyczna.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 125/2 przylega bezpośrednio do drogi powiatowej ulicy Okólnej i drogi wewnętrznej ulicy Barokowej, ale ze względu na klasę „Z” drogi ulicy Okólnej obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości winna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Barokowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej na działce nr 125/2 w obrębie B-15 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00312039/6, oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, z tytułu posadowienia na działce kabla energetycznego nn związanego z oświetleniem drogowym;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.05.2017 r.,30.06.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 20 600 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Solec bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Justyna Kopaś (2017-06-27)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-07-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1023
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO