Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Przetarg publiczny na zbycie należących do Miasta Łodzi 1990 udziałów Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością<<

2009-03-10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 004 Łódź
ogłasza przetarg publiczny na zbycie należących do Miasta Łodzi 1990 udziałów
Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawą prawną zbycia udziałów jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101), art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz.1532 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109) oraz uchwała Nr XLVII/944/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwo ,,Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 3/5 zostało utworzone w 1992 r. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, głównie w zakresie urządzania i konserwacji terenów zielonych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.650 zł. Miasto Łódź posiada 1.990 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za udział, co stanowi 28,2 % kapitału zakładowego.

Przedmiotem przetargu jest:

 • zbycie całego pakietu 1990 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów oferentowi indywidualnemu lub oferentowi zbiorowemu składającemu ofertę wspólną – osoby/podmioty składające ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty. Oferta wspólna traktowana jest jako jedna oferta, a udziały nabywane są na współwłasność.
 • Zbywane udziały stanowią 28,2% ogólnej liczby udziałów i reprezentują 28,2% ogólnej liczby głosów.

Cena wywoławcza: całego pakietu wynosi 136.315 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych), tj. 68,50 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) za jeden udział.

Informacje dodatkowe:

Prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przysługuje pozostałym udziałowcom zgodnie z § 10 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o.

Miejsce i termin zapoznania się z dokumentacją przetargową i z przedsiębiorstwem Spółki:

 • Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska – Południe” Sp. z o.o., które jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460, tel. 042 638-43-61 lub 042 638-43-49. Prośbę o przesłanie Memorandum drogą elektroniczną można przesłać na adres:wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.
 • Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia udziałów, w tym „Warunków przetargu”, określających elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (dostęp pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/) lub w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, pokój 460 tel. 042 638-43-61 lub 042 638-43-49.

Wadium:

 • Przystępując do przetargu oferent indywidualny, a w przypadku oferty wspólnej – oferent zbiorowy zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w łącznej wysokości 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na konto: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 GETIN BANK S.A. Oddział w Łodzi, najpóźniej do dnia złożenia oferty.
 • Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta indywidualnego lub oferenta zbiorowego zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów.
 • Wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz. 2871 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1474) na konto, z którego dokonano wpłaty wadium na rachunek Miasta Łodzi, chyba że oferent pisemnie wskaże w ofercie inne konto.
 • W przypadku, gdy wybrany oferent indywidualny lub zbiorowy uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny:

 • dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
 • sposób zapłaty za udziały jest szczegółowo opisany w „Warunkach przetargu”.

Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w „Warunkach przetargu”. Pisemną ofertę należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90–004 Łódź, sekretariat - pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. - sprzedaż udziałów. Nie otwierać.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2009 roku do godziny 12:00. Oferent indywidualny lub oferent zbiorowy - może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Informacje ogólne:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90 – 004 Łódź, w sali nr 455.
 • Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 • Oferent indywidualny lub oferent zbiorowy jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia upływu terminu składania ofert.
 • O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie. W przypadku oferenta zbiorowego zawiadomienie zostanie wysłane na adres do korespondencji wskazany w ofercie zbiorowej.
 • Umowa sprzedaży akcji zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferenta indywidualnego lub oferenta zbiorowego o wyborze jego oferty, po zapłaceniu ceny nabycia zgodnie z postanowieniami „Warunków przetargu”.

Zastrzeżenia:

 • Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 • Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu i „Warunkach przetargu” zostaną odrzucone.
 • Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2009-03-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1319
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO