Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Łódzkie projekty dofinansowywane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej<<


Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza 1 >>>>
Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi >>>>
Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - informacje na temat tego Projektu zamieszczono na stronie internetowej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej pod adresem www.lsi.net.pl>>>>


Projekty współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

 • Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi

Miasto Łódź jako jedno z pierwszych w kraju, już w 1999 roku rozpoczęło starania o pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, składając wstępny wniosek do funduszu ISPA. W dniu 16 lipca 2001 roku Komitet Zarządzający Funduszem ISPA podjął decyzję o przyznaniu Miastu środków z funduszu ISPA w dziedzinie ochrony środowiska. Decyzja Komitetu Zarządzającego, została zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 7 września 2001 roku.

Cele projektów:

 • poprawa jakości wody
 • zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach
 • odzyskiwanie surowców wtórnych
 • znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego
 • poprawa zdrowia mieszkańców
 • podniesienie standardu życia mieszkańców Łodzi do standardów krajów Unii Europejskiej
 • szansa rozwoju gospodarczego miasta i regionu
Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/013 „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza 1”

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych między obywatelami Unii

Wartość Projektu: 51,4 mln euro
Udział Funduszu Spójności: 22,89 mln euro
Beneficjenci: Miasto Łódź
Miasto Konstantynów Łódzki

Celem przedsięwzięcia jest usunięcie zagrożeń środowiska wynikających z niedostatecznego oczyszczenia ścieków dopływających do rzeki Ner z Łodzi i niektórych miast łódzkiej aglomeracji, w tym Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy założeniu spełnienia wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.

Cele Projektu zostały osiągnięte poprzez:

 • Budowę 3 nowych i modernizację 4 istniejących linii biologicznego oczyszczania ścieków w oparciu o technologię MUCT
 • Unowocześnienie systemu doprowadzania powietrza do komór biologicznego oczyszczania
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów opomiarowania i automatyzacji procesu oczyszczania ścieków
 • Zagospodarowanie produktów powstałych w procesie oczyszczania ścieków, m.in. wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
 • Budowę instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych i skratek o łącznej wydajności 84 000 ton/rok oraz składowiska odpadów powstających w procesie spalania.

W ramach Projektu zawarte zostały następujące Kontrakty:

1. Rozbudowa linii przepływowych GOŚ ŁAM
Kontrakt na roboty zakończony 29.09.2006r.

01a. Rozbudowa linii przepływowych GOŚ ŁAM – roboty dodatkowe
Kontrakt na roboty zakończony 31.05.2008r.

2. Modernizacja linii biologicznego oczyszczania w oczyszczalni ścieków (MUCT)
Kontrakt na roboty zakończony 26.07.2007r.

3. Budowa zbiornika biogazu i doposażenie hali dmuchaw
Kontrakt na roboty zakończony 04.08.2005r.

4. Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM
Kontrakt na roboty zakończony 15.12.2010r.

5. Instalacja wyposażenie do automatycznego sterowania procesem
Kontrakt na roboty zakończony 29.06.2007r.

6. Pomoc w przygotowaniu II fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I”
Kontrakt na usługi zakończony 07.10.2003r.

7. Budowa kolektora z Konstantynowa Łódzkiego
Beneficjent: Konstantynów Łódzki

Kontrakt na roboty zakończony 31.05.2005r.

8. Inżynier Kontraktu dla Konstantynowa Łódzkiego
Beneficjent: Konstantynów Łódzki

Kontrakt na usługi zakończony 31.07.2005r.

9. Pomoc techniczna dla wsparcia wdrażania Projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I”
Kontrakt na usługi zakończony 30.09.2009r.

09` Usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie robót dodatkowych
Kontrakt na usługi zakończony 30.09.2009r.

09a Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM
Kontrakt na usługi zakończony 30.06.2011r.

Realizacja Projektu 2003 – 2010

więcej informacji >>>

Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/006 „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi”

W latach 2002 - 2009 Miasto Łódź realizowało projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/006 „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi”, współfinansowany z Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie ilości materiałów odzyskiwanych do ponownego przetworzenia, a w konsekwencji zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Ponadto, jednym z zamierzeń realizacji Projektu było podniesienie stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców Łodzi, a przede wszystkim informowanie o potrzebie racjonalnej gospodarki odpadami, jej zasadach i korzyściach z niej płynących.

Cele Projektu osiągnięto poprzez:

 • Budowę sortowni i stacji przeładunkowej Łódź – Lublinek o zdolności przerobowej 83 000 ton odpadów/rok, zapewniającej odzysk surowców wtórnych w ilości 14 300 ton/rok.
 • Rozbudowę kompostowni do zdolności przerobowej 19 000 ton odpadów/rok.
 • Otrzymany kompost w ilości 10 000 ton/rok stanowi wartościowy nawóz organiczny zalecany szczególnie pod rośliny o długim okresie wegetacyjnym.
 • Budowę składowiska balastu o powierzchni około 9 ha, przeznaczonego do składowania tzw. balastu powstałego po procesie sortowania odpadów.
 • Przeprowadzeniu kampanii edukacyjno – promocyjnej, rozpowszechniającej ideę selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja Projektu: 2002 – 2009


Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO