Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi <<

2013-11-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.
   Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16 . Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejącą studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP S.A., której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m. Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się :
   1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
   2. przyłącze wodociągowe o Ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
   3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a w szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych, a koszt przebudowy poniesie inwestor;
   4. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
   5. obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida (stanowiącej własność osób fizycznych).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r., 15.03.2013 r., 7.06.2013 r., 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 386 000 zł netto, wadium: 77 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 860 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Ekologicznej 2, obr. B-21, dz. nr 17/4 o pow. 1 165 m2, KW LD1M/00124170/1.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 43,64 m2, po pożarze. Według opinii rzeczoznawcy budynek nie nadaje się do utrwalenia. Na nieruchomości znajdują się również drewniane budynki gospodarcze, wc oraz pozostałości ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych. Na nieruchomości rosną drzewa owocowe oraz pojedynczo występują klony oraz kasztanowce. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985, oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), usunięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolei obwodowej (w wykopie). Sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości od istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955).
   Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Równolegle do ulicy Ekologicznej przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z normy elektrycznej PN-E-05100-1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342, i 1513, oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).
   Wzdłuż północno-wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm. Dla ww. miejskiej sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodów. W ww. pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Na wysokości nieruchomości w ulicy Ekologicznej znajduje się również kanał sanitarny d = 0,20 m i kanał deszczowy d = 0,50 m.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ulicy Ekologicznej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 415 000 zł netto, wadium: 83 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 150 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Brzezińskiej 10, obr. W-6, dz. nr 249/1 o pow. 1269 m2, KW LD1M/00107272/1.
   Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta, przy ulicy Brzezińskiej – arterii komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu samochodowego, stanowiącej drogę wylotową z Łodzi w stronę Warszawy. Obszar ma zróżnicowany charakter zabudowy. Znajdują się tutaj obiekty o charakterze usługowym (w szczególności wzdłuż ulicy Brzezińskiej) oraz mniej liczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (odsunięta od ulicy Brzezińskiej).
   Działka położona przy ul. Brzezińskiej 10 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 24 m x ok. 51 m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym o powierzchni zabudowy 159,00 m2, kubaturze 374,00 m3, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej, wyposażonym w instalację elektryczną (obecnie odłączoną); obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym; wymaga wymiany pokrycia dachowego (nad częścią mieszkalną należy dokonać wymiany więźby dachowej) i stolarki okiennej oraz uzupełnienia tynków zewnętrznych i opaski. W budynku usytuowany jest jeden lokal użytkowy o pow. użytkowej 56,93 m2 oraz jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej 65,54 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 37,29 m2, składający się z dwóch pokoi i kuchni (wyłączony z użytkowania). Lokale w budynku nie są objęte umowami najmu. W dokumentach archiwalnych Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi jest pozwolenie z dnia 23 czerwca 1954 r. na wykonanie robót budowlanych w lokalu przy ul. Brzezińskiej 10. Teren nieruchomości jest ogrodzony od linii frontu budynku; ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych, brama i furtka znajduje się po zachodniej stronie budynku. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą i drzewostanem mieszanym w wieku 10-20 lat, owocowym do 10 lat (m.in. jesion, klon, czeremcha pospolita, śliwa, wiśnia, bez czarny, sosna pospolita, żywotnik). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi istniejący drzewostan ma walory przyrodnicze lokalne dla samej nieruchomości, brak form ochrony przyrody i zaleceń dla właściciela; określa się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla obszarów zabudowy mieszkaniowo – usługowej o następujących wartościach: pora dnia (6-22): 60dB, pora nocy (22-6): 50 dB. Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa określa, że zasadna jest jedynie sprzedaż nieruchomości na cele prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem funkcji mieszkalnej. Podyktowane jest to faktem ponadnormatywnego oddziaływania ulicy Brzezińskiej na obszary przylegające do ww. pasa drogowego (obecnie w porze dnia i nocy normy hałasu przekroczone są w zakresie powyżej 10 dB).
   Przez południową część działki, od strony ulicy Brzezińskiej, przechodzi sieć gazowa średniego ciśnienia gsD400 i gsD160, eksploatowana przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla której strefa ochronna wynosi 3,0 m oraz napowietrzne przyłącze energetyczne nn zasilające posesję przy ul. Brzezińskiej 10. Przyszły właściciel jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową – do usunięcia kolizji na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budynku. Na terenie nieruchomości brak jest urządzeń przesyłowych stanowiących własność ŁSI sp. z o.o. oraz nie występują miejskie urządzenia wod. – kan. będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Pomiędzy zachodnią granicą działki i budynkiem znajduje się zbiornik bezodpływowy - szambo. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. nieruchomości w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. W ulicy Brzezińskiej przechodzą sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Brzezińskiej 10 przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ulicy Brzezińskiej – drogi krajowej klasy „G” (główna). Nie ma przeciwwskazań do zbycia działki położonej przy ul. Brzezińskiej 10, gdyż ZDiT nie planuje realizacji inwestycji polegającej na przedłużeniu ulicy Śnieżnej, ale jej obsługa komunikacyjna musi odbywać się jednym, wspólnym zjazdem na wysokości działki sąsiedniej nr 250 w obrębie W-6 (Brzezińska 12). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843): „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nie ma konieczności rezerwowania przedmiotowej nieruchomości pod ewentualną rozbudowę ulicy Brzezińskiej, gdyż północna linia rozgraniczająca ulicy Brzezińskiej pokrywa się z południową granicą ewidencyjną działki nr 249/1 w obrębie geodezyjnym W-6. Z uwagi na fakt, iż przedłużenie ulicy Śnieżnej w kierunku północnym jest jedynie założeniem koncepcyjnym i zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej praktycznie nie będzie kolidowało z działką nr 249/1, w aktualnym stanie zagospodarowania nie jest wymagane stosowanie narożnych ścięć linii rozgraniczających po północnej stronie skrzyżowania ulic Brzezińskiej i Śnieżnej.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona w granicach obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i pełniące funkcje ogólnomiejskie; funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową, natomiast funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą pod warunkiem, że wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej; ulica Brzezińska opisana jest jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta. Rada Miejska w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/686/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej, Kłodzkiej, w granicach którego znajduje się nieruchomość przy ul. Brzezińskiej 10, w którym jest propozycja przedłużenia ulicy Śnieżnej w kierunku północnym. Plan ten nie został objęty obowiązującym harmonogramem prac na lata 2011 – 2014. Zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nieruchomość położona przy ul. Brzezińskiej 10 nie będzie kolidowała z ewentualną propozycją przedłużenia ul. Śnieżnej i może podlegać prowadzonemu postępowaniu w sprawie możliwości zbycia w drodze przetargu; zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi na działce nr 249/1 wskazana jest zabudowa usługowa z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Brzezińskiej (uciążliwość akustyczna i aerosanitarna) oraz brak możliwości spełnienia norm dla zabudowy mieszkaniowej.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 341 000 zł netto, w tym wartość naniesień budowlanych 77 200 zł, wadium: 68 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 410 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 p.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Zuchów 13, obr. G-23, dz. nr 328 o pow. 657 m2, KW LD1M/00069769/3.
   Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy, który zobowiązany jest, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne – topola osika i żywotnik zachodni.
   Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Zuchów 11. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Zuchów lub Łopianowej. Opinia nie stanowi zgody - zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 82 000 zł netto, wadium: 16 400 zł, postąpienie nie mniej niż 820 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Lipowej 42, obr. P–19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m2, KW LD1M/00095902/9.
   Nieruchomość niezabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.
   Granica nieruchomości jest naruszona:
   1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
   2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r., 12.04.2013 r., 7.06.2013 r., 6.09.2013 r.
   Cena wywoławcza: 268 000 zł netto, wadium: 26 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 680 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Podbiałowej 2 i 4, obr. B-7, dz. nr 159/24, 159/26 i 159/28 o łącznej pow. 184 m2, KW: LD1M/00123407/5, LD1M/00251410/5 i LD1M/00108531/2.
   Nieruchomości niezabudowane, położone pomiędzy ulicą Podbiałową i Nagietkową, łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren obecnie nie jest zabudowany ani zagospodarowany. Na nieruchomościach rośnie jesion i jaśminowiec (średni wiek drzew to 5 lat). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki parterowe wpisane do ewidencji zabytków) oraz sklep spożywczy i szkoła.
   Na działkach nr 159/24 i 159/28 znajduje się infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne linii energetycznej nn i od ulicy Nagietkowej przebiega napowietrzna linia energetyczna nn). Obie linie eksploatowane są przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową właściciel działek usunie kolizję na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne’’ i jest ona zależna od rodzaju budynku.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Podbiałowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Powyższe nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr LII/1075/12 z dnia 21 listopada 2012 r. zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu przyjęto jako przeznaczenie podstawowe działalność usługową a jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 40 300 zł netto, wadium: 8 060 zł, postąpienie nie mniej niż 410 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz. nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8.
   Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste tj. klon zwyczajny, jesion pensylwański i śliwa domowa, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PL – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz, oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PL – tereny centrów logistycznych – obejmują tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.06.2013 r.
   Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium: 19 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 900 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Familijnej 4, obr. G-22, dz. nr 449/1 o pow. 670 m2, KW LD1M/00088294/1.
   Działka jest niezabudowana. Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne oraz drewniany obiekt gospodarczy w złym stanie technicznym, nie związany trwale z gruntem. W części północnej i południowej granicy działki posadowione są ściany szczytowe budynków nieruchomości przyległych. Działka jest ogrodzona. Od frontu i od strony ul. Pabianickiej znajduje się stare, zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na słupkach metalowych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi publicznej ulicy Familijnej. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza: 116 000 zł netto, wadium: 23 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 160 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Świeckiej 23, obr. G-43, dz. nr 300 o pow. 1106 m2, KW LD1M/00141321/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona siatką z metalową bramą. Zgodnie z mapą zasadniczą część ogrodzenia działki sąsiedniej nr 301 (położonej przy ul. Świeckiej 25) narusza granice działki nr 300. W południowej granicy nieruchomości znajduje się hydrant (zdrój uliczny). W odległości około 2 m od południowej granicy nieruchomości znajduje się wodociąg Ø 150 mm, dla którego pas ochronny (po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych) obejmuje częściowo powierzchnię nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Świeckiej, która po zbudowaniu Trasy Górna zostanie podzielona na dwa niezależne odcinki. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXIV/571/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy Miasta i ul. Granicznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 210 000 zł netto, wadium: 42 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 100 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Przełomowej 26/28, obr. G-44, dz. nr 108/4 o pow. 615 m2, KW LD1M/00001093/9.
   Działka jest niezabudowana, zaśmiecona i porośnięta drzewami. Pokrycie powierzchni nieruchomości drzewostanem szacuje się na 15%.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa (gazociąg w ul. Obszernej).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Przełomowej.
   Ogrodzenie od strony wschodniej nie jest zlokalizowane zgodnie z granicą ewidencyjną działki nr 108/4.
   Na działkę nr 108/4 wchodzi część obiektu o konstrukcji drewniano – blaszanej niezwiązanego trwale z gruntem usytuowanego w większej części na działce sąsiedniej nr 110/1.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 110 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 110 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biskupińskiej 8, obr. G-25, dz. nr 321 o pow. 557 m2, KW LD1M/00100686/7.
   Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest niewyrównany i częściowo zaśmiecony.
   Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
   W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 79 000 zł netto, wadium: 15 800 zł, postąpienie nie mniej niż 790 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biskupińskiej 10, obr. G-25, dz. nr 320 o pow. 572 m2, KW LD1M/00100683/6.
   Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest częściowo zaśmiecony.
   Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
   W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 84 000 zł netto, wadium: 16 800 zł, postąpienie nie mniej niż 840 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka 26, obr. B-20, dz. nr 122/19 o pow. 2990 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIIIb i RIVa.
   Przez teren nieruchomości przebiega miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m mierząc po obu stronach przewodu licząc od jego skrajnych krawędzi. Ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowana jest studnia publiczna, stanowiąca awaryjne źródło zaopatrzenia okolicznej ludności w wodę w warunkach specjalnych (ogólnodostępny punkt poboru wody). Dla zapewnienia służbom remontowym dostatecznych warunków do wykonywania rutynowych prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń pompowych, niezbędny jest pas o długości 13 m i szerokości 5 m (studnia wraz z drogą dojazdową). Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży wyrazi zgodę na:
   1. dotychczasową lokalizację na działce 122/19 studni publicznej głębinowej, stanowiącej ogólnodostępny punkt poboru wody;
   2. dojście do studni dla ludności;
   3. w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy studni umożliwiony zostanie dojazd do niej, celem przeprowadzenia rutynowych prac konserwacyjno-naprawczych;
   4. udostępnienie 65 m2 powierzchni gruntu niezbędnej dla prawidłowej eksploatacji studni wraz z 5 – metrową drogą dojazdową zlokalizowaną w południowej części działki;
   5. w przypadku konieczności wykonania ogrodzenia działki zapewniony zostanie nieutrudniony dostęp do gruntu określonego ww. powierzchnią.
   Właścicielem przedmiotowych urządzeń jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., urządzenia te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Przez teren działki przebiega kablowa linia energetyczna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, jej właściciel usuwa kolizję własnym kosztem i staraniem.
   Na terenie nieruchomości znajdują się elementy sieci podziemnej odcinki kanalizacji i studnie kablowe stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza: 359 000 zł netto, wadium: 71 800 zł, postąpienie nie mniej niż 3 590 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Antoniego Książka 30, obr. B-20, dz. nr 122/3 o pow. 1801 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. W południowo-zachodniej części działki znajdują się elementy ogrodzenia terenu (fundament, stalowe słupki ogrodzeniowe, murowany słupek narożny, siatka). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVa.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja rozdzielcza służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie działek przy ulicy Książka i pozostałych ulic na terenie osiedla. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej – obejmują tereny zabudowy wolnostojącej na dużych działkach, nawiązujących do istniejących układów przestrzennych lub tworzące nowe zespoły o atrakcyjnym położeniu, nawiązujące do terenów otwartych, rolnych lub leśnych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
   Cena wywoławcza: 311 000 zł netto, wadium: 62 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 110 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Antoniego Książka 32, obr. B-20, dz. nr 122/11 o pow. 1394 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RV.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja rozdzielcza służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie działek przy ulicy Książka i pozostałych ulic na terenie osiedla. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Przez teren działki przebiegają kablowe linie energetyczne SN i nn zasilające stację transformatorową znajdującą się na działce oznaczonej numerem 122/18. Linie kablowe stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W związku z powyższym nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży wyrazi zgodę na dotychczasową lokalizację na działce 122/11 linii energetycznych. W przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, jej właściciel usuwa kolizję własnym kosztem i staraniem. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać nasadzeń a utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej – obejmują tereny zabudowy wolnostojącej na dużych działkach, nawiązujących do istniejących układów przestrzennych lub tworzące nowe zespoły o atrakcyjnym położeniu, nawiązujące do terenów otwartych, rolnych lub leśnych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium: 38 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Rudzkiej 84, obr. G-42, dz. nr 445 o pow. 1429 m2, KW LD1M/00130243/9.
   Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w obrębie obszaru nazywanego Rudą Pabianicką. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Rudzkiej, drogi powiatowej klasy Z – zbiorczej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy przez istniejący zjazd. Zagospodarowanie nieruchomości powinno zostać dostosowane do możliwości obsługi przez istniejący zjazd indywidualny. Ulica Rudzka jest po przebudowie zakończonej w maju 2012 r., tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działki pod ewentualne poszerzenie ulicy. Przyszły nabywca nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł dokonać przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego po upływie gwarancji na przebudowę ulicy Rudzkiej.
   Działka ma kształt prostokąta o szerokości frontu ok. 24 m. Konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest niezabudowana, zachwaszczona, zakrzaczona i porośnięta na powierzchni ok. 10% drzewostanem liściastym, w tym wierzbą białą i klonem zwyczajnym. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ na terenie nieruchomości brak jest ustanowionych form ochrony przyrody. Granica nieruchomości od strony wschodniej jest częściowo naruszona przez zabudowania gospodarcze zlokalizowane na sąsiedniej działce nr 444, które wchodzą na działkę nr 445 na głębokość 0,34 m na odcinku ok. 9,5 m.
   W granicy działki od strony zachodniej znajduje się studzienka teletechniczna. Wzdłuż północnej granicy działki, na działce nr 431/3, która sąsiaduje z przedmiotową działką, zlokalizowany jest kanał deszczowy D=0,50 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym, który częściowo wchodzi na działkę nr 445 od strony północnej, nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Działka ma dostęp do sieci zlokalizowanych w ulicy Rudzkiej: gazociągu dn 225 PE niskiego ciśnienia (sieć ta nie wpływa na zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości), kanału sanitarnego d=0,20 m, sieci wodociągowej Ø 400 mm, napowietrznej linii energetycznej 0,4 kV, napowietrznej linii Telekomunikacji Polskiej (obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony tej infrastruktury, ale w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy są zobowiązani o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych, koszt przebudowy poniesie inwestor). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 2012 – 2014 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Rudzkiej.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), które obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 255 000 zł netto, wadium: 51 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 550 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Piasta 43, obr. G–1, dz. nr 125 o pow. 503 m2, KW LD1M/00118532/2.
   Nieruchomość niezabudowana. Znajdują się na niej obiekty nietrwale związane z gruntem tj. kiosk handlowy oraz blaszany garaż, które przez dotychczasowego dzierżawcę zostały wydane protokołem Miastu. Na nieruchomości znajdują się także drzewa owocowe oraz krzewy lilaka. Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie krzewów lilaka wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych oraz żelbetowych słupkach. W ciągu ogrodzenia znajdują się metalowa brama i furtka. Południowo-wschodnią część nieruchomości przecina czynna sieć telekomunikacyjna. Przez nieruchomość przebiega przyłącze napowietrzne zasilające w energię elektryczną położony na nieruchomości obiekt nie związany z gruntem.
   Nieruchomość posiada dostęp do:
   1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu Ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
   2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
   3. sieci energetycznej;
   4. sieci telekomunikacyjnej;
   5. sieci gazowej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. dla czynnej sieci telekomunikacyjnej o treści zapewniającej przedstawicielom Telekomunikacji Polskiej S.A. dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej w związku z jej remontem bądź usuwaniem awarii;
   3. respektowania ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości polegającego na możliwości sytuowania budowli w odległości nie mniejszej niż 1 m od obrysu czynnej sieci telekomunikacyjnej.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r., 25.01.2013 r., 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 114 500 zł netto, wadium: 11 450 zł, postąpienie nie mniej niż 1 150 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Piasta 41, obr. G–1, dz. nr 127 o pow. 634 m2, KW LD1M/00101371/3.
   Nieruchomość niezabudowana. Znajduje się na niej następujący drzewostan: dąb (1 szt.), jesion (6 szt.), drzewa owocowe (6 szt.), klon ginnala (1 szt.), lilak (1 szt.), bez czarny (1 szt.). Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie pozostałych drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, na betonowym cokole. Na nieruchomości mogą występować fundamenty po rozebranych budynkach.
   Nieruchomość posiada dostęp do:
   1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu Ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
   2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
   3. sieci energetycznej;
   4. sieci telekomunikacyjnej;
   5. sieci gazowej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r., 25.01.2013 r., 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 140 000 zł netto, wadium: 14 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 400 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Doły 38, obr. B-53, dz. nr 59 o pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3.
   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 161,70 m2 i kubaturze 1455,30 m3 oraz komórki lokatorskie. Budynek mieszkalny w złym stanie technicznym a komórki są całkowicie zdewastowane i częściowo rozebrane. Nieruchomość porośnięta jest w około 10% drzewami i krzewami w wieku powyżej 10 lat.
   Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 400 mm i przyłącze kanalizacyjne d=0,15. W ulicy Doły na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz energia elektryczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia w ulic Smutnej oraz dn 150 stal. niskiego ciśnienia w ulicy Telefonicznej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Doły, nie stanowiącej własności Miasta.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Doły 38 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Jednocześnie przyszłe zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U z 1959 r. Nr 52, poz. 315). Zgodnie z powołanym przepisem odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 260 000 zł netto, wadium: 52 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 600 zł
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 332 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Łozowej bez numeru, obr. B-8, dz. nr 144 o pow. 859 m2, KW LD1M/00109205/5.
   Nieruchomość zlokalizowana jest na północnym krańcu osiedla mieszkaniowego Radogoszcz – Wschód, w odległości ok. 450 m od ulicy Zgierskiej. Działka usytuowana jest przy ulicy Łozowej – drodze publicznej gminnej klasy D – dojazdowej, o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami i oświetleniem. Według opinii Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Łozowej. W sąsiedztwie – od strony wschodniej i zachodniej – znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, przy czym budynek przy ulicy Łozowej 27 jest usytuowany bezpośrednio przy granicy, natomiast nielegalna przybudówka do budynku położonego przy ul. Łozowej 25 o pow. 1,25 m x 4,70 wchodzi na działkę nr 144. Budynek na działce przyległej nr 143 jest przeznaczony do rozbiórki. Od strony południowej, na działce nr 148/5 znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.
   Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 21 m x ok. 41.5 m. Teren nieruchomości jest niemal płaski. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zagospodarowanie nieruchomości należy dostosować do istniejącego drzewostanu, aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum. Szczegółowe uzgodnienia podjęte zostaną z chwilą opiniowania ewentualnego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
   Przez teren działki nie przechodzą sieci gestorów. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej, znajdujących się w ulicy Łozowej. W niniejszej ulicy na wysokości ww. działki Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. do roku 2014. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg n/c Ø 100 mm stal w ulicy Łozowej.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza:292 000 zł netto, wadium: 58 400 zł, postąpienie nie mniej niż 2 920 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Różanej 5, obr. G-1, dz. nr 66 o pow. 940 m2, KW LD1M/00104901/9.
   Nieruchomość zabudowana. W pobliżu nieruchomości znajdują się zarówno obiekty o charakterze przemysłowo-usługowym (m. in. elektrociepłownia), jak i budynki o charakterze mieszkaniowym oraz budynki uczelniane i akademickie Politechniki Łódzkiej. Nieruchomość ogrodzona jest murem od strony południowej, zachodniej oraz częściowo od strony północnej.
   Na nieruchomości znajduje się niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z częściowo mieszkalnym poddaszem murowany budynek mieszkalny wybudowany w 1930 r. o pow. użytkowej 244 m2 oraz budynek o pow. 6 m2 wykorzystywany jako wc. W budynku mieszkalnym usytuowanych jest 6 lokali mieszkalnych. Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym i nie jest aktualnie użytkowany. Usytuowanie budynku jest niezgodne z obecnymi przepisami prawa budowlanego, dotyczącymi zachowania odpowiedniej odległości ścian z otworami od granicy działki. W ścianie budynku mieszkalnego usytuowanej w granicy z działką nr 65 znajdują się otwory okienne. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta ściany istniejących budynków przy graniach z działkami sąsiednimi winny spełniać wymogi przepisów prawa (szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej).
   Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne: drzewa owocowe oraz pojedyncze klony jesionolistne. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych warunkach.
   Do nieruchomości wykonane jest przyłącze gazu n/c Ø 50 stal, natomiast od ul. Różanej do budynku dochodzi tymczasowe zasilanie napowietrzną linią energetyczną należącą do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Z chwilą wyłączenia budynku z użytkowania media zostały odłączone. Na terenie nieruchomości znajduje się również nieczynne przyłącze gazu Ø 65 stal. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) strefa kontrolowana dla przewodów gazowych, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1,00 m (0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zagwarantować służbom eksploatacyjnym Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: gazowa n/c Ø 150 stal, wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i energetyczna.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem IK/PU – tereny infrastruktury technicznej/tereny przemysłowo-usługowe.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 249 000 zł netto, wadium: 49 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 490 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 332 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Wiośnianej 31, obr. G–7, dz. nr 73/2 o pow. 849 m2, KW LD1M/00116655/6. Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Szerokość działki od frontu wynosi około 20 m. Na nieruchomości od strony południowej znajduje się drewniane pomieszczenie niezwiązane trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka jest od frontu ogrodzona starą stalową siatką rozpiętą na stalowych słupach, ze stalową furtką i bramą wjazdową. Od strony północnej i południowej w granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Teren porośnięty jest starymi drzewami pospolitymi i owocowymi. Ww. nieruchomość położona jest w strefie pośredniej Miasta w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Przy ulicy Wiośnianej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieco dalej rozciągają się tereny przemysłowo – usługowe tzw. Dąbrowy Przemysłowej. Intensywność zabudowy mała, w najbliższym sąsiedztwie jednorodzinne budynki wolnostojące oraz działki niezabudowane. Ulica Wiośniana jest drogą lokalną o nawierzchni gruntowej.
   Przez teren ww. nieruchomości przechodzi kanalizacja teletechniczna i napowietrzna linia słupowa. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony ww. infrastruktury. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. W pasie drogowym ulicy Wiośnianej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa Ø 150 mm, w pobliżu ww. działki znajduje się sieć kanalizacyjna.
   Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Wiośnianej. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Wiośnianej 31 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Wiośniana nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy zrealizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia ww. zapisu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 109 000 zł netto, wadium: 21 800 zł, postąpienie nie mniej niż 1 090 zł
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wiośnianej 33, obr. G–7, dz. nr 72/2 o pow. 848 m2, KW LD1M/00118150/0.
   Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Szerokość działki od frontu wynosi około 20 m. Na nieruchomości po południowej stronie znajdują się pozostałości po drewnianym pomieszczeniu gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym. Działka jest od frontu ogrodzona starą stalową siatką rozpiętą na stalowych słupach, ze stalową furtką i bramą wjazdową. Od strony północnej i południowej w granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Teren porośnięty jest starymi drzewami pospolitymi i owocowymi. Ww. nieruchomość położona jest w strefie pośredniej Miasta w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Przy ulicy Wiośnianej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieco dalej rozciągają się tereny przemysłowo – usługowe tzw. Dąbrowy Przemysłowej. Intensywność zabudowy mała, w najbliższym sąsiedztwie jednorodzinne budynki wolnostojące oraz działki niezabudowane. Ulica Wiośniana jest drogą lokalną o nawierzchni gruntowej.
   Przez teren ww. nieruchomości przechodzi kanalizacja teletechniczna i napowietrzna linia słupowa. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony ww. infrastruktury. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. W pasie drogowym ulicy Wiośnianej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa Ø 150 mm, w pobliżu ww. działki znajduje się sieć kanalizacyjna.
   Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Wiośnianej. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Wiośnianej 33 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Wiośniana nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy zrealizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia ww. zapisu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 109 000 zł netto, wadium: 21 800 zł, postąpienie nie mniej niż 1 090 zł
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Kruczej 13, obr. G-3, dz. nr 110/1 o pow. 551 m2, KW LD1M/00026833/0.
   Nieruchomość położona przy ulicy Kruczej 13, stosownie do treści księgi wieczystej LD1M/00026833/0, stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 8/12) oraz osoby fizycznej (w udziale 4/12).
   Nieruchomość jest niezabudowana i ogrodzona. Do nieruchomości przylegają częściowo ściany budynków usytuowanych na działkach sąsiednich. Teren nieruchomości jest utwardzony. Na nieruchomości znajdują się wiaty blaszane nie związane trwale z gruntem. Ogrodzenie nieruchomości łącznie z bramą, jak również wiaty zlokalizowane na nieruchomości stanowią własność byłych Dzierżawców – obecnych bezumownych Użytkowników (spółki cywilnej), którzy w złożonym oświadczeniu zobowiązali się, w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w przetargu jako nabywcy, do uprzątnięcia wykonanych naniesień i uporządkowania działki w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Kruczej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się przez zjazd z tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Działka nr 111/1 w obrębie G-3 stanowiąca część ulicy Kruczej na odcinku przyległym do nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej, obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 132 000 zł netto, wadium: 26 400 zł, postąpienie nie mniej niż 1 320 zł
   Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2.12.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ulicach: Ekologicznej 2, Brzezińskiej 10, Podbiałowej 2 i 4, Felsztyńskiego 15, Familijnej 4, Świeckiej 23, Przełomowej 26/28, Biskupińskiej 8, Biskupińskiej 10, Książka 26, Książka 30, Książka 32, Rudzkiej 84, Doły 38, Łozowej bez numeru, Różanej 5, Wiośnianej 31, Wiośnianej 33, Kruczej 13
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ulicach: Bema 51, Lipowej 42
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ulicach: Zuchów 13, Piasta 43, Piasta 41
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dot. nieruchomości przy ulicy Łozowej bez numeru
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dot. nieruchomości przy ulicach: Bema 51, Brzezińskiej 10, Rudzkiej 84, Doły 38, Różanej 5
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dot. nieruchomości przy ulicach: Familijnej 4, Biskupińskiej 8, Biskupińskiej 10
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dot. nieruchomości przy ulicach: Książka 26, Książka 30, Książka 32, Wiośnianej 31, Wiośnianej 33
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dot. nieruchomości przy ulicy Podbiałowej 2 i 4
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dot. nieruchomości przy ulicach: Bema 51, Ekologicznej 2, Brzezińskiej 10, Doły 38, Różanej 5
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 2.12.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-43-31, 638-44-14.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Majątku Miasta
Informację opracował(a): Wioletta Krygielska (2013-11-04)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2013-11-04)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2013-11-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3251
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO