Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

OPIS SPRAWY

Procedura ma na celu sprzedaż prawa własności do nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste nabywcy wyłonionemu z drodze przetargu, po uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji możliwości zbycia/oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz podjęciu odpowiednich uchwał Rady Miejskiej (jeśli wymagana) i zarządzeń Prezydenta Miasta zgodnie z: patrz. „Sposób załatwienia sprawy” oraz „Podstawa prawna”.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

informację o ujęciu nieruchomości w planie sprzedaży na konkretny rok

KROK 3

Czekaj na odrębne pismo

w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • oprócz wniosku nie trzeba składać żadnych innych dokumentów
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze przetargu, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek.

 2. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi zbywane są w drodze przetargu. Najczęściej jest to przetarg ustny nieograniczony, tj. licytacja. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach nieruchomości zbywane są w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

 3. Zgodę na sprzedaż nieruchomości Miasta w drodze przetargu wydaje Rada Miejska w Łodzi podejmując stosowną uchwałę (jeżeli wartość nieruchomości wynosi więcej niż 500 000 zł).

 4. Prezydent Miasta podejmuje zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej.

 5. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca nieruchomości. Zakończeniem postępowania jest podpisanie umowy sprzedaży (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu z przetargu).

 6. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz dodatkowo na podstawie uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141).

 7. Zakończeniem postępowania jest podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu z przetargu).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych
Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-47-66
 • Pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl
Opłaty

Brak

Dokumenty

Termin składania dokumentów

Brak terminu na złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nabycie nieruchomości

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 • uchwała Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt