Ulgi w spłacie należności Miasta Łodzi o charakterze cywilnoprawnym stanowiącym dochód Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości

OPIS SPRAWY

Wniosek o udzielnie ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie) jest kierowany jest do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości wraz z uzasadnieniem oraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje dłużnika.
Udzielenie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
Po przeanalizowaniu sprawy oraz dokumentów załączonych do wniosku dłużnik zostaje poinformowany o możliwości lub braku możliwości zawarcia stosownej umowy w sprawie udzielenia ulgi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek o ulgę i wraz z dokumentami

elektronicznie, w Urzędzie w kancelarii lub za pośrednictwem poczty 

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

o przychyleniu się do wniosku lub odmowie

KROK 3

Podpisz umowę osobiście w Urzędzie

tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

KROK 4

Odbierz zaświadczenie

w przypadku przedsiębiorcy udzielona pomoc de minimis

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek i dokumenty można składać w wersji papierowej i elektronicznej
 • Wniosek i dokumenty można składać osobiście w kancelarii, listem za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, wówczas trzeba załączyć pełnomocnictwo
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, umowa zawierana pomiędzy Dłużnikiem, a Wierzycielem musi zostać podpisana w Urzędzie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Wpływa wniosek dłużnika (wnioskodawcy lub pełnomocnika) o rozłożenie należności na raty, umorzenia lub odroczenia terminu zapłaty z tytułu zakupu lokalu na raty, nieruchomości na raty, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotu udzielonej przez Miasto bonifikaty przy sprzedaży lokalu.
 • Po otrzymaniu wszystkich informacji i dokumentów od dłużnika oraz informacji z komórek organizacyjnych UMŁ, dokonywana jest analiza dokumentów i podejmowana decyzja.
 • Jeżeli decyzja o udzieleniu ulgi jest pozytywna, przygotowywany jest projekt umowy.
 • W przypadku jeżeli o ulgę ubiega się przedsiębiorca po podpisaniu umowy wystawiane jest zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
Informacje uzupełniające

Do pisma/wniosku dłużnika należy załączyć wypełnione oświadczenie majątkowe (ważne i proszę uczulać dłużnika lub pełnomocnika) wraz z dokumentami. Skróci to czas załatwienia sprawy.

Wnioski rozpatrywane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości dotyczą zaległości:

 • wykupu lokalu na raty,
 • zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w formie decyzji administracyjnej,
 • zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie z mocy prawa),
 • sprzedaży nieruchomości na raty.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do dwóch miesięcy, choć jest to uzależnione od terminu uzyskania informacji z komórek organizacyjnych UMŁ, a także przekazania niezbędnych dokumentów przez dłużnika.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Ekonomiczno – Administracyjny
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy. Wizyta jest umawiana z wnioskodawcą w przypadku zawierania umowy. Urzędnik kontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą na podany we wniosku nr telefonu i umawia wizytę. Ewentualnie umówienie wizyty w tym przypadku następuje za pośrednictwem e-maila, o ile wnioskodawca podał go we wniosku lub listownie za pośrednictwem poczty.

Telefonicznie: +48 (42) 638-47-66

Pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście w punktach kancelaryjnych zlokalizowanych przy:
  • o ul. Piotrkowskiej 104
  • ul. Piotrkowskiej 110
  • ul. Politechniki 32
  • ul. Piłsudskiego 100
  • ul. Krzemienieckiej 2B,
  • ul. Zachodniej 47
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem lub na wezwanie organu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację dłużnika

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopię zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i numeru NIP
 • kopię zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i w poprzednich dwóch latach lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niekorzystaniu w tym okresie z pomocy de minimis
 • kopię rozliczeń podatkowych za 3 ostatnie lata podatkowe z poświadczeniem przyjęcia/wysłania do Urzędu Skarbowego
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

druk do pobrania


 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz ze stosownymi zaświadczeniami
druk do pobrania

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz ze stosownymi zaświadczeniami
druk do pobrania
 • kopię rozliczeń podatkowych za 2 ostatnie lata podatkowe z poświadczeniem przyjęcia/wysłania do Urzędu Skarbowego
 • kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu dłużnikowi świadczenia
 • kopię zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej
 • kopię zaświadczenia o korzystaniu z pomocy świadczonej przez MOPS
 • inne dokumenty, które potwierdzałyby, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy dostarczyć:

 • kopię wypisu z KRS
 • kopię statutu/umowy
 • kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON
 • kopię zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym i w poprzednich dwóch latach lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o niekorzystaniu w tym okresie z pomocy de minimis
 • kopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • informację na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 4232 z dnia 14września 2021 r.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt