Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi w nieruchomościach

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości stanowiącego własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek.

 2. Udziały w nieruchomościach stanowiące własność Miasta zbywane są zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141) zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 674).

 3. Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Rady, sprzedaż udziału we współwłasności następuje w trybie:

  1. bezprzetargowym, z zastrzeżeniem lit. b, na rzecz współwłaściciela, który do końca okresu wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jako jedyny spośród współwłaścicieli wystąpił z wnioskiem o zakup udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpili o zakup udziału łącznie,

  2. przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, którzy w okresie, o którym mowa w lit. a, złożą wniosek o zakup udziału Miasta Łodzi,

  3. przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy o zakup udziału w okresie, o którym mowa w lit. a, nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.

 4. Zakończeniem postępowania jest podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • uchwała Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141), zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1895/18 z dnia 14czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3378) i Nr IV/132/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 674)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt