Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (gastronomia, sklep) @

OPIS SPRAWY

Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży o zawartości:

 • do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz postanowienie

postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KROK 3

Wnieś opłatę

za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KROK 4

Odbierz zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentami pocztą
 • opłata powinna być wniesiona najpóźniej dzień przed odbiorem zezwolenia
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informacje uzupełniające

Informujemy, że dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), która wprowadziła możliwość przedłużenia posiadanych zezwoleń (art. 77 pkt 19 ustawy).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
2.100 zł

Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
 • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
37.500 zł
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
77.000 zł

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Pekao S.A.81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bądź planowanym terminem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklep, gastronomia)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Pozostałe dokumenty

 • Pismo dotyczące brakujących dokumentów

druk do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

 • zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
 • odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt