Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

OPIS SPRAWY

Kontrolą objęci są przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani do składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

W SKRÓCIE

KROK 1

Odbierz zawiadomienie

o zamiarze wszczęcia kontroli prawidłowości złożonego oświadczenia

KROK 2

Przygotuj książkę kontroli

oraz inne dokumenty wskazane w korespondencji otrzymanej od urzędu

KROK 3

Oczekuj na przeprowadzenie kontroli

przez pracowników organów kontroli

KROK 4

Odbierz protokół kontroli 

stwierdzając uchybienia, organ wzywa do ich usunięcia lub cofa uprawnienie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Łódź.
 2. Wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Weryfikacja prawidłowości oraz terminowości złożonych oświadczeń oraz wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli wybranych przedsiębiorców.
 5. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej, doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.
 6. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej (przedsiębiorca jest obowiązany do wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas swojej nieobecności), chyba że:
  • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia
  • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonane w obecności pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
 7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.
 8. Podczas czynności kontrolnych kontrolowany zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz niezbędnej dokumentacji potwierdzającej prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 10. Stwierdzając uchybienia organ udzielający zezwolenia cofa uprawnienie.
Informacje uzupełniające
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa

Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Kontrolą objęci są przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani do składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Książka kontroli

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książkę kontroli wraz z upoważnieniami i protokołami kontroli, a w przypadku wszczęcia kontroli do jej niezwłocznego okazania kontrolującemu. Książka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Służy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.
Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 12 dni roboczych,
 • w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – 18 dni roboczych,
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – 24 dni roboczych,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al.Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

Aktualne na dzień kontroli dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:

 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • faktury zakupu towarów
 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencje sprzedaży
 • ewidencje zakupu
 • deklaracje VAT–7
 • spisy z natury
 • oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dobowe i okresowe raporty fiskalne i niefiskalne
 • książka kontroli przedsiębiorcy
 • inne (w razie potrzeby)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Tryb odwoławczy

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt