Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych @

OPIS SPRAWY

Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na wyprzedaż detaliczną zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ozawartości:

 • do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% alkoholu.

Wniosek należy złożyć do organu, który wydał zezwolenie na obrót detaliczny napojami alkoholowymi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz postanowienie 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KROK 3

Wnieś opłatę za zezwolenie

opłata powinna być wniesiona najpóźniej dzień przed odbiorem zezwolenia

KROK 4

Odbierz zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentami pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym wyprzedażą posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Przyjmowanie wniosku na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 4. Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Informacje uzupełniające

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych można złożyć, jeżeli zezwolenie na sprzedaż detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wygasło w wyniku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wynosi:
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Pekao S.A.81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bądź planowanym terminem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)


 • Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
 • Oświadczenie o wartości zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt