Zmiana treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

OPIS SPRAWY

O zmianę treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą się ubiegać przedsiębiorcy posiadający:

 • zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych dospożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 • zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering);
 • zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

o zmianę treści zezwolenia

KROK 2

Odbierz decyzję

w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentami pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informacje uzupełniające

Zgłoszenie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany pod rygorem cofnięcia zezwolenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Za zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłat nie pobiera się.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o zmianę treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć organowi zezwalającemu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany pod rygorem cofnięcia zezwolenia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt