Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych @

OPIS SPRAWY

Wydawanie przedsiębiorcom jednorazowych zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ozawartości:

 • do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% alkoholu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Wnieś opłatę za korzystanie z zezwolenia

opłata powinna być wniesiona najpóźniej dzień przed odbiorem zezwolenia

KROK 3

Odbierz zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentami pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielanie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przyjmowanie wniosku na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informacje uzupełniające
 • Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zezwolenie wydaje się na okres do dwóch dni.
 • Jeden wniosek może obejmować tylko 2 dni sprzedaży napojów alkoholowych podczas trwania przewidywanego przedsięwzięcia.
 • W przypadku większej liczby dni należy wypełnić odpowiednią liczbę wniosków.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
 • typu A - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • typu B - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
43,75 zł
 • typu C - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
175 zł

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Pekao S.A.81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Departament Pracy, Edukacji i Kultury
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)


 • Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w przypadku przedsiębiorców nieposiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łodzi) - dokument opcjonalny
 • Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie bieżącej opłaty za korzystanie z zezwolenia (w przypadku przedsiębiorców nieposiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łodzi) - dokument opcjonalny
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji organu zezwalającego składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt