Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

OPIS SPRAWY

Wydawanie na wniosek przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych decyzji stwierdzających ich wygaśnięcie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz decyzję

w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentami pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym rezygnacją z zezwolenia.
 2. Przyjmowanie wniosku o wygaszenie zezwolenia.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o wygaszenie zezwolenia.
 4. Wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Za stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłat nie pobiera się.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć organowi zezwalającemu w terminie 14 dni od dnia:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt