Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

OPIS SPRAWY

Składanie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę, który w roku poprzednim prowadził sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego przez organ zezwalający w Gminie Łódź. Oświadczenie może być złożone w siedzibie urzędu, listownie lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż oświadczenie

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

KROK 2

Wnieś opłatę

za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia oświadczenia online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Łódź.

Informacje uzupełniające

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

 1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
 2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 3. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
 4. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 5. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 6. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
 7. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 8. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pok. 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Za złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych opłat nie pobiera się.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Pekao S.A.81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18%alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 – opłata wynosi 2 100,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w ustawowych, nieprzywracalnych terminach (art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku
 • lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku.

W tytule polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej należy wpisać numer/y zezwolenia/eń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adres punktu sprzedaży.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Za złożenie pełnomocnictwa

17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)


 • Oryginał pełnomocnictwa – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt