Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Podatek rolny – naliczenie (osoby fizyczne) @

OPIS SPRAWY

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość zobowiązane są do zgłoszenia obowiązku podatkowego i do opłacania podatku rolnego na podstawie otrzymywanej corocznie decyzji.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż deklarację i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą (wymagana jeśli nastąpiły zmiany)

KROK 2

Czekaj na decyzję

wysyłana w ciągu 30 dni

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 4

Wnieś opłatę

w terminach wskazanych w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacja DR-1 online
Kliknij, aby przygotować i złożyć informację na podatek rolny w 5 minut.

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • możliwość wrzucenia deklaracji do urny (bez konieczności umawiania się)
 • wizyta w Urzędzie: w okresie epidemii/ pandemii w przypadku wyjaśnienia spraw podatkowych wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

   • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

    • IR-1-„Informacja o gruntach”,

    • ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

    • ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”,

    • ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”.

   • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

    • IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego",

    • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”,

    • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”.

 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 3. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

 4. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające
 • Deklaracja na podatek rolny może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 004

Telefony:
+48 (42) 638-50-29
+48 (42) 638-56-62
+48 (42) 638-56-65

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47, pok.: 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32, pok.: 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B, pok.: 116 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100, pok.: 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umawianie wizyt w okresie epidemii (lub pandemii) pod adresem: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 27 1240 1037 1111 0011 0909 4026
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5
   parter: Kancelaria, pok.: 004
   Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe jest również w:
  • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
  • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
  • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
  • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Deklaracje podatkowe należy złożyć w ciągu 14 dni od nabycia nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
formularz elektroniczny (ePUAP)

Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • IR-1-„Informacja o gruntach”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

druk do pobrania


 • ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

druk do pobrania


 • ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”

druk do pobrania


Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”

druk do pobrania


 • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne
druk do pobrania
 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń
druk do pobrania
 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne
druk do pobrania
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt