Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Podatek rolny – naliczenie (osoby prawne) @

OPIS SPRAWY

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które posiadają grunty rolne są obowiązane corocznie składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż deklarację i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą (wymagana jeśli nastąpiły zmiany)

KROK 2

Wnieś opłatę

w terminach ustawowych: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

PRZYDATNE INFORMACJE

Deklaracja DR-1 online
Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek rolny w 5 minut

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • możliwość wrzucenia deklaracji do urny (bez konieczności umawiania się)
 • wizyta w Urzędzie: w okresie epidemii/ pandemii w przypadku wyjaśnienia spraw podatkowych wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • osoby prawne same obliczają podatek i wskazują w deklaracji na każdy rok podatkowy (Wydział Finansowy nie wysyła decyzji)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie deklaracji podatkowej.

 2. Decyzja określająca podatek rolnyw przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej.

 3. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne są obowiązane:

  • składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 4. Ustawowy termin płatności zobowiązania podatkowego – ratalnie do 15 dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. W przypadku niedopełnienia obowiązku, organ podatkowy wyda decyzję określającą wymiar podatku.

  • Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

   • DR-1-„Deklaracja na podatek rolny”,

   • ZDR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

   • ZDR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”.

  • Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

   • DR-1 „Deklaracje na podatek rolny”,

   • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”,

   • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”.

Informacje uzupełniające
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 004

Telefony:
+48 (42) 638-50-29
+48 (42) 638-56-62
+48 (42) 638-56-65

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47, pok.: 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32, pok.: 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B, pok.: 116 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100, pok.: 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umawianie wizyt w okresie epidemii (lub pandemii) pod adresem: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 27 1240 1037 1111 0011 0909 4026
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5
   parter: Kancelaria, pok.: 004
   Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe jest również w:
  • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
  • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
  • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
  • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Deklaracje podatkowe należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
formularz elektroniczny (ePUAP)

Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • DR-1-„Deklaracja na podatek rolny”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZDR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

druk do pobrania


 • ZDR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

druk do pobrania


Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • DR-1 „Deklaracja na podatek rolny”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”

druk do pobrania


 • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym”

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne

druk do pobrania


 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń
druk do pobrania
 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne
druk do pobrania
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji określającej, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt