Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) @

OPIS SPRAWY

Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) o zawartości:

 • do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% alkoholu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Wnieś opłatę

za korzystanie z zezwolenia

KROK 3

Odbierz zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję w przedmiotowej sprawie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • opłata powinna być wniesiona najpóźniej dzień przed odbiorem zezwolenia
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 4. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering).
Informacje uzupełniające

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) wydawane są do 2 lat.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania - sprawa szczególnie skomplikowana;

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania - w postępowaniu odwoławczym.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pok. 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-56-29

Na stronie: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
 • na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
2.100 zł

Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
 • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
37.500 zł
 • dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
77.000 zł

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Nr konta bankowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Pekao S.A.81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
   Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) bądź planowanym terminem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt